26279. lajstromszámú szabadalom • Újítás oszlopos kályhákon

Megjelent 1903. évi január hó 21-én. SZABADALMI LEÍRÁS 26279. szám. II/h OSZTÁLY. Újítás oszlopos kályhákon. BERZA DÁNIEL KEZELŐ ALTISZT IGLÓN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 12-ike. A találmány tárgyát oszlopos kályhákon eszközölt újítás képezi és czélja a kályha tisztogatásának megkönnyítése és lehetővé tétele annak, hogy a tisztítás közben le­választott kormot magában a kályhában a nélkül, hogy az a szobába bejuthatna, el­égethessük. A csatolt rajzon az újítással fölszerelt kályha az 1. ábrán függélyes hosszmetszetben, a 2. ábrán fölülnézetben, a 3. és 4. ábrán pedig az 1. ábra A—B, illetve C—D vonala szerint vett metszet­ben látható. A megrajzolt kályha az (a) rostéllyal el­látott (b) talapzat fölé állított és a (c) közfal által két részre osztott több (d) gyűrűből áll, mely gyűrűk hézagai a füstnek a szobába való bejutásának meg­gátlására agyaggal vagy vályoggal lehet­nek kitapasztva. A gyűrűk és a közfal egyes részei egymással tetszőleges módon lehetnek egyesítve. A kályha (e) födelében az (f) tengely útján az U-alakú (g) tisztító keret van forgat­hatóan ágyazva, mely keret a (d) gyűMk által képezett kályhapalást belső fölületére fekszik, és akkor, mikor az (f) tengelyt az ennek külső végére ékelt (h) forgattyú se­| gélyével (a 2. ábrán látható nyilak irányá-I ban) ide-oda forgatjuk, a kályhapalást belső fölületén lerakódott kormot levakarja. A í lehulló korom egyrészt közvetlenül a tü-I zelőtérbe esik, másrészt pedig a kályha egyik felét elzáró és a rendes állásánál a füstnek a (j) füstcsőbe való közvetlen át­áramlását meggátló, a kályhában forgat­hatóan ágyazott, félköralakú (i) választó­falra hull, mely választófalnak az 1. áb­rán pontozva ábrázolt helyzetbe való vite­lénél az ezen összegyűlt korom a tüzelő­térbe esik, úgy hogy ott teljesen eléghet. Természetes, hogy az (i) választófal elfor­gatásánál a tisztító keretet oly helyzetbe kell állítani, melyben az a választófal moz­gását nem akadályozza. A korom elégeté­sénél czélszerű, ha az (i) fenék az 1. áb­rán pontozva jelzett helyzetben van, mert ekkor a kályha erősebb huzatot létesít, bár a kályha átlal szolgáltatott hőmennyiség csökken. A leírt újítás egyaránt alkalmazható fa vagy széntüzelésű kályháknál. SZABADALMI IGÉNY. Űjítás oszlopkályhákon, az által jellemezve, hogy a kályhapalást belső fölületére egy a kályha födelén ágyazott, a kályha

Next

/
Thumbnails
Contents