26253. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a kocsiba fogott lovaknak veszély esetében pillanat alatt való kiszabadítására

Megjelent 1903. évi január hó 21-én. MAGY SZABADALMI KIR. H IVATAL SZABADALMI LEI RA S 26253. szám. XX/'l. OSZTÁLY. Berendezés a kocsiba fogott lovaknak veszély esetében pillanat alatt való kiszabadítására. SZABADY VIKTOR GYÓGYSZERÉSZ MEZŐ-KOVÁCSHÁZÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius hó 4-ike. A jelen találmány tárgyát ló által vont kocsik olyan berendezése képezi, melynek segélyével a lovak veszély esetén pillanat alatt kiszabadíthatok. A berendezés, lénye­gében a lovak befogására szolgáló hámfák és rúdvég, illetőleg rúdtő különleges ki­képzéséből áll, mely lehetővé teszi, hogy a kocsisülésből könnyen hozzáférhető emel­tyű egyszerű elforgatása és lenyomása se­gélyével a lovak pillanat alatt kiszabadít­tassanak. A találmány tárgya a mellékelt rajzon több kiviteli alakban van ábrázolva, és pe­dig: 1. ábra a jelen találmánynak megfele­lően kiképezett hámfa hosszmetszete, ille­tőleg nézete, 2. ábra ezen berendezéssel fölszerelt két­fogatú kocsi előrészének oldalnézete, 3. ábra fölülnézetének egy része, 4. ábra egy egyfogatú kocsi előrésze fö­lülnézetben, 5. ábra ugyanez oldalnézetben, végre 6. ábra egy eltérő alakú rúdvéget, ille­tőleg hámtartót ábrázol hosszmetszetben és részben nézetben. A berendezés áll: a különlegesen kiké­pezett (1) hámfákból (3. ábra), melynek be­rendezése az 1. ábrabeli hosszmetszetből látható, és a rúd végére erősített (2) tartóvasból (3. ábra), mely vagy teljesen az 1. ábrabeli hámfához hasonló berende­zéssel bír, vagy a 6. ábrán rajzolt kivi­teli alakban készül; egyfogatú kocsiknál (4., 5. ábra) maga a rúdtő van az 1. és 6. ábrákhoz hasonlóan kiképezve. A hámfa (1. ábra) egy (3) csőből áll, mely közepén a (4) "kapcsoló szíj fölvéte­lére szolgáló részén keresztben át van fúrva. E furatnak megfelelően a (4) kap­csoló szíj is közepén furattal bír. A (3) csőbe egy vagy két (5) spirálrúgó van he­lyezve olykép, hogy a rúgó középrésze, il­letőleg a rugók belső vége a (3) csőhöz van erősítve. Ezen (5) spirálrugókat két­felől a csőbe bedugott (6) hámtartók ösz­szenyomva tartják. A (6) hámtartók belső végéből egy-egy (7) rúd nyúlik ki, melyek (8) gyűrűkben végződnek. A hámtartók bedugott állapotában a két (8) gyűrű egy­mást és a (3) cső közepén lévő említett keresztfuratot födi. E furaton és a két (8) gyűrűn egy (9) szög van átdugva, mely ilykép az (5) spirálrugókat összenyomva tartó (6) hámtartókat a (3) csőben rög­zíti.

Next

/
Thumbnails
Contents