26252. lajstromszámú szabadalom • Rugalmas kerékküllő

Megjelent 190.'}. évi január hó 21-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 26252. szaru. XX/a. OSZTÁLY Rugalmas kerékküllő. PROUVOST ALFONZ GYÁROS TOURCOINGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 május hó 9-ike. Jelen találmány tárgyát rugalmas kerék­küllő képezi bármely jármű számára, különö­sen pedig automobilok és könnyű kocsik számára; a rugalmas kerékküllő hivatva van pótolni úgy a megbizhatlan pneumatik .és a csekély hatású tömör gummiabroncsokat, mint a kocsik szokásos hordrúgóit, me­lyeknek rezgései a jármű kellemetlen rá­zását idézik elő. A mellékelt rajzban egy ily küllő, vala­mint megerősítésének módja az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán elölnézetben van föltüntetve, míg a 3. ábra egy ily küllőkkel ellátott kere­ket távlati képben tüntet föl. A kerék (1) agyán két (2 2) külső és egy (3) belső korong van megerősítve, illetve az agyra öntve; a korongokat (5) csapszög köti egymással össze. Czélszerűen két egymás­után következő csapszögön vannak a küllő (4) és (4) fülekké kiképezett végei forgat­hatóan elrendezve és pedig az egyik vég a középső (3) korong egyik oldalán, a másik a (3) korong másik oldalán. A küllő maga rugalmas aczélszalagból van, mely (6) ív alakjában terjed az agytól a talpig, me­lyen meg van erősítve és innen S-alakú (7) görbületben ismét az agyhoz visszamegy, j úgy hogy minden szalag tulajdonképen két ; küllőt képez, melyek a keréktalpat az agy két oldalával összekötik. Ezen aczélszalag vagy közvetlenül van a talpon megerő­sítve, vagy pedig, a mint a rajzban ábrá­zolva van, csapszögekkel, (8) kapcsokkal stb. egy a (11) talpon belül elrendezett (9) abroncson, mely (10) közbenső rész és csapszögek stb. segítségével a talpon meg­tartátik. (8) kapcsok czélszerűen két, a küllőt és az abroncsot maguk közé záró heveder ál­tal képeztetnek, melyeket csapszögek tar­tanak össze mindkét végén, hogy a küllő átfúrását elkerüljük és esetleg annak el­tolódását az abroncs irányában megenged­jük. A küllő ezen megerősítési módja és végeinek (5) csapszögek körül való for­gathatósága által a küllő nagy engedékeny­séget nyer, miáltal törés veszélye teljesen elkerülte tik. A kereket azután czelluloidinból, pneu­matik vagy tömör gummi stb.-ből való tet­szőleges (12) futó abronccsal ismert mó­don látjuk el. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Rugalmas kerékküllő, jellemezve ívalak­ban az agytól a keréktalpig és innen S-alakú hajlásban ettől az agyig vissza-

Next

/
Thumbnails
Contents