26222. lajstromszámú szabadalom • Eljárás átlátszó táblaüveg előállítására

Megjelent 1903. évi január hó 14-én. MAGY. gftt KIR SZABADALMI ||j3& HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 2(5222. szám. XVIT/e. OSZTÁLY. Eljárás átlátszó táblaüveg eló'állítására. SIMON PÁL MÉRNÖK S/M SULZBACHBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 julius hó 15-ike. Ismeretes, hogy eddig nem volt lehetsé­ges öntés útján egyszerre átlátszó üveg­táblákat előállítani, hanem ezeket, ha azt akarjuk, hogy átlátszók legyenek, még kö­szörülni kellett. Az üvegtáblaöntés föltalálása óta egészen a mai napig mindig csak azt volt alkalmunk megfigyelni, hogy az üvegtömeg a kemen­czéből, merítő kanálból vagy a leeresztő nyílásból vastag áramban kifolyott. Ezt az üvegáramot azután, ha vékony lapok vol­tak készítendők, hengerekkel vagy vala­mely más módon külön ki kellett teríteni, miáltal az átlátszóság mindig megszűnt. Ezen hátrány elkerülésére eddig tett minden ajánlat abból indul ki, hogy az üvegolvasztékot csak kényszer útján lehet vékony lapokká elkészíteni és csak olyan eszközöket kerestek, hogy ezen kényszer rossz hatását minden képzelhető hengerel­rendezéssel stb. elhárítsák. Ennek megfelelő ajánlatoka 22376/92an­gol és 385735 sz. amerikai szabadalmakban vannak megadva. A 22376/92 sz. angol szabadalom szerint az anyag a kemenczéből egy lejtős lapra folyik, anélkül, hogy megmunkáltatnék. Rövid vastag táblaüvegek, melyek legalább 15—20 mm. vastagok, előállíthatók ilyen > módon, de azonnal el kellett őket távolí­tani, mert különben, tapasztalás szerint, igen hamar egy új réteg folyik a már meg­merevedett üvegre. Vékonyabb üveglapok azonban nem készíthetők ilyen módon. Épen oly kevéssé foganatosítható Thomp­son azon ajánlata (385735. sz. amerikai szabadalom), hogy a vékony lap egy for­mát adó résből folyasztassék ki. Már 1890 körül E. Wittichnek szabadalmaztatott egy hasonló eljárás Amerikában. Ismeretes do­log azonban, hogy üvegáramot rések segé­lyével nem lehet tetszés szerint szabályozni. Teljesen lehetetlen azonban üveget ablak­üveg vastagságú (tehát 3 — 6 mm.) résen kifolyasztani. Ezt mindig tapasztalhatjuk a mai medenczekemenczéknél, melyeknek fa­lai gyakran szárazon fölfalazott kövekből állanak, szoros hézagzárás nélkül. Még 10 mm.-es és tetszőleges hosszúságú hézago­kon sem jön ki üveg, miért is az itt tekin­tetbe jövő vékony kifolyasztásnál a rés tel­jesen alkalmatlan és nem megfelelő. Ele­gendő széles réseken, ha azok a kemen­czében vannak, lép ugyan ki üveg megfe­lelő vastagságban, azonban még mindenek­előtt egy berendezést kellene föltalálni, hogy miképen foganatosíttassék a kifolyasz­tás. Míg a leeresztő nyílás elzárása megle-

Next

/
Thumbnails
Contents