26188. lajstromszámú szabadalom • Eljárás mesterséges élesztőnek előállítására a czefrében előforduló orgános sók fölhasználásával

Megjelent 1903. évi jannál- hó 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26188. szám. IV/b. OSZTÁLY. Eljárás mesterséges élesztőnek előállítására a czefrében előforduló orgános sók fölhasználásával. D1 1 BÜCHELER MIKSA AKADÉMIAI TANÁR WEIHENSTEPHANBAN. Pótszabadalom a 21796. számú törzsszabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 junius hó 30-ika. A 21796. számú törzsszabadalomból isme­retessé vált eljárás lényegében abból áll, hogy a szokásos módon előállított czefréhez kellő mennyiségű ásványi savat keverünk és a czefrét azután az erjedéshez szüksé­ges hőmérsékletig lehűtjük. A föntebb jelzett eljárástól eltérően a találmány szerint a ezefrét az ásványi sav hozzákeverése után 50° C,-ra lehűtjük és azután 4—6 óráig körűibeiül ezen a hőmér­sékleten tartjuk. A földolgozandó nyers anyagnak megfelelően az ásványi savak által leválasztott orgános savakat hosszabb­rövidebb ideig és magasabb vagy alacso­nyabb hőmérsékletnél engedjük a czefrére hatni. Ily módon a czefrében levő fehérjeteste­ket föltárjuk és az élesztősejtek táplálko­zási viszonyait kedvezőbbekké tesszük. Daczára annak, hogy az ásványi sav hoz­záadása következtében a czefre némileg savanyúvá válik és daczára annak, hogy a hőmérséklet a baktériumok fejlődésére ked­vező, sem a czefre savanyúsága nem növe­kedik, sem a baktériumok nem szaporodnak. Ez a gyakorlatban annyiban bír jelentőség­gel, hogy az erjedési folyamat igen zavar­talanul megy végbe, az erjesztés foka igen nagy, sok és jó minőségű alkohol valamint erős élesztő képződik. A 21796. számú szabadalom tárgyát ké­pező eljárás, valamint ennek föntebb ismer­tetett kiviteli alakja czefre készítésénél a szeszipar minden ágában (ide értve a melasz­szesz és a sajtolt élesztő gyártását is) egy­aránt alkalmazható. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Mesterséges élesztőnek a czefrében elő­forduló orgános sók fölhasználásával történő előállítására szolgáló és a 21796. számú törzsszabadalomból ismertté vált eljárás egy kiviteli alakja, az által jelle­mezve, hogy a czefrét ásványi sav hoz­záadása után mintegy 50° C-ra lehűtjük és eme hőmérsékletnél a földolgozandó anyag minőségének megfelelően hosszabb rövidebb ideig állani hagyjuk, oly czél­ból, hogy a fehérjetestek föltárassanak és az élesztő sejtek táplálkozási viszo­nyai megjavíttassanak. 2. A 21796. számú törzsszabadalomban és a jelen pótszabadalom 1. igényében védett eljárás alkalmazása a szeszipar minden ágában (ide értve a melassz szesz és a sajtolt élesztő gyártását is) tetszőleges czefrék előállítására. PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN.

Next

/
Thumbnails
Contents