26187. lajstromszámú szabadalom • Újítás hornyolt czementtetőcserepek előállítására szolgáló gépeken

Megjelent 1903. évi január Iió 9-én. MAGY ' i. i.t i. SZABADALMI f-i i i i • H IVATAL SZABADALMI LEIRAS 26187. szám. XVII/J. OSZTÁLY. _ . a :-tx-r M0 ií UkW »rjy« - C /«í»3 I" ÖÍJÍ'I'Í jctjf' p»u> MV i v R<H Újítás hornyolt czementtetőcserepek előállítására szolgáló gépeken. BLEIER ÁRMIN GYÁRIGAZGATÓ GURAHONCZON. A szabadalom bejelentésének napja 1902 janius hó 28-ika. A hornyolt czementtetőcserepeket ez idő szerint a következő eljárással készítik. A formázó gép közepén alkalmazott öntött vaskeretbe a cserép alsó idomának meg­felelő öntött vaslemezt négy támcsavarra helyezik. Ezután a betont a vaskeretbe te­szik és kézi fafurkóval beverik; így készül el a czementcserép alsó idoma; ezután az öntött vaskeret mellett elhelyezett két ve­zeték szögletvason sikló idomvassal a be­tontömeget fölülről végigsimítják mindad­dig, míg a keretben lévő fölösleges anyag eltávolíttatott és a betontömegen a si­mítóvas által képzett hornyok kidomborod­nak és sima fölületet nyernek. Ezen eljá­rás során a használatban lévő gépeknél a következő hibák mutatkoznak. A betontö­megnek erős befúrkózása alatt az ütések következtében a támcsavarok többé-ke­vésbbé elforognak és ez által a támcsava­rokra fektetett formalemez nyugodt állá­sát elveszti, miáltal a czementcserép alsó síkja egyenlőtlen lesz. A cserép fölső fölületének készítésekor a sikló idomvasat a két vezeték-szögletva­son lenyomva, hosszirányban oly sűrűn kell csúsztatnunk, hogy a két siklófölület közé került érdes beton az egymáson csúszó vas­részeket rövid használat után nagyon ki­koptatja és e miatt a cserép rétegvas­tagsága a kopás mérvének megfelelően egyenlőtlenné válik. Ezen hibák különösen szembetűnők ak-i kor, ha egy-egy gyárban több formázógép működik, mert a különböző mérvű kopá­sok folytán a cserepek rétegvastagsága egyenlőtlen és a velük eszközölt födés hé­zagos, nem teljesen egymásra fekvő födél­héjat képez. Jelen találmány tárgyát képező és a for­mázógép formakeretén eszközölt újítás ezen hátrányokat megszünteti; az újítás a mel­lékelt rajzon van ábrázolva. 1. ábra a formázó keret felének fölül­nézete a formalemez nélkül; 2. ábra a keret oldalnézete; 3. ábra hosszmetszet az 1. ábra x—x síkja szerint a behelyezett (a) formale­j mezzel; 4. ábra a keret elölnézete a simító idom­vassal. A (b) formázó öntöttvaskeretbe illesz­tett (a) formalemezt tartó (c) támcsava­rok (d) ellencsavaranyákkal vannak el­látva, miáltal az így helyzetükben biztosí­tott (c) támcsavarok az ütések folytán el

Next

/
Thumbnails
Contents