26185. lajstromszámú szabadalom • Zárószerkezet levélgyűjtőkhöz

Megjelent 1ÍHKÍ. évi január hó 9-én. MAGY. gg| KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26185. szám. IX'a/b. OSZTÁLY­Zárószerkezet levélgyűjtőkhöz. ABEBLE KEBESZTÉLY GYÁBOS ST-GEOBGENBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 fe'nuár hó 13 ika. nyomócsap ez utóbbinak szabad végén van elrendezve oly módon, hogy a zárókengyel­nek (f) rúgó által fölfelé nyomott (g) kö­nyökére támaszkodik. A (c) rövid kar az emelő többi részénél keskenyebb, úgy hogy a (c) karon egy (h) lépcső keletkezik (2. ábra). A (d) csuklós rúd a derékszög alatt visz­szahajlított (b) lemezre fekszik, s mozgás közben való vezetésére egy a (b) lemezre erősített s a nyomás irányában elrende­zett (i) vezető lécz szolgál. A (d) csuklónak az emelő rövidebb (c) karjával kapcsolódó vége lépcsősen le van metszve s a (c) kar (h) sarka a szerke­zetnek nyitott helyzetében (1. és 4. ábra) a (d) csukló vastagabb részének (j) oldal­élére fekszik, mely kiképezés folytán az (a—c) emelőnek elmozdulása a zár ki­nyitása alkalmával kellően korlátozva van. Az (a—c) emelő elforgatásánál az (i) lécz által vezetett (d) csuklónak a (g) kengyelrészre fekvő (e) csapja csakis sa­ját tengelye körül fordul el, minek követ­keztében annak ide-oda csúszása elkerül­tetik. Az (f) rúgó, mint az 5. ábra mutatja, la­zán van beillesztve s vezetésére a rúgó végén kiképezett két (k) hasíték szolgál, Jelen találmány tárgyát levélgyűjtőkhöz való zárószerkezet képezi, mely az ismere­tes szerkezetekkel szemben lényeges elő­nyöket mutat. A jelen szerkezetnek zárt helyzetbe való hozására egy csuklós emelő szolgál s a zárókengyel könyöke alattegy rúgó van lazán és kicserélhetően elren­dezve, mely a zárókengyelt, annak fölsza­badítása alkalmával fölfelé nyomja, to­vábbá az alaplemezből a kengyel tartására szolgáló fülek vannak kicsákozva. A zár feszítő sínjében a hasítékok irányában át­törések vannak kiképezve, melyek ezen sínt rugalmassá teszik. A mellékelt rajzlapokon a találmány tárgya van föltüntetve, és pedig az 1. ábrán oldalról nézve nyitott, a 2. ábrán zárt állapotban, míg a 3. ábrán a 2. ábra A—B vonala szerinti metszet, a 4. ábrán ugyanilyen metszet a zár nyi­tott állapotában látható, végül az 5. ábra a szerkezet fölülnézete. Az (a) csuklós emelő, mely az alaplemez­ből derékszög alatt kiálló (b) lemezre for­gathatóan van szerelve, oly kétkarú eme­lőt képez, melynek rövidebb (c) karja a nyomócsap helyett egy vele csuklós kap­csolatban álló (d) rudat tart s az (e)

Next

/
Thumbnails
Contents