26169. lajstromszámú szabadalom • Sínkötés mezei vagy tábori vasutak számára

xitegjelent li>Oíi. évi január hó 9-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26169. szám. V/a/l. OSZTÁLY­Sínkötés mezei vagy tábori vasutak számára. FRANZL GUSZTÁV, A CS. ÉS K. VASÚT- ÉS TÁVÍRÓ-EZRED KAPITÁNYA KORNEUBURGBAN. Bejelentésének napja 1902 junius hó 17-ike. Elsőbbsége 1901 junius hó 13-tól kezdődik. A jelen találmány tárgyát egy mezei vagy tábori vasutak számára való sínkötés képezi, mely az által tűnik ki, hogy az egyes sínszakaszok kapcsok által vannak egymással összekötve, mely kapcsok az egyik sínszakasz talpfáján és alátétleme­zein vannak megerősítve és a másik sín­szakasz nyomtáv-biztosító rúdját alul kö­rülveszik, mi mellett a nyomtáv-biztosító rudak által összekötött sínvégek hevede­rekkel bírnak, melyek az első szakasz talp­fával ellátott sínvégeinek sínfejei alá nyúl­nak. A mellékelt rajz 1. és 2. ábrái egy a jelen találmány ér­telmében szerkesztett sínkötésnek a 2. ábra A—B vonala mentén vezetett vízszintes metszetét és az 1. ábra C—D vonala értel­mében vett hosszmetszetét, míg a 3. ábra az 1. ábra E—F vonala szerinti keresztmetszetét mutatja. Az egy sínszakas: • tartozó (a) sínda­rabok egyik végüké- egy (b) talpfa által és másik végükön egy (c) nyomtáv-bizto­sító rúd által vadnak összekötve, úgy hogy két sínszakasz ütközése mindig egy talp­fával ellátott szakaszvég és egy nyomtáv­biztosítórúddal fölszerelt szakaszvég kö­zött történik. A sínszakaszok összekötése ezé Íjából a (d) alátétlemezen vagy a (b) talpfán két fölfelé nyúló (h) kapocs vagy horog van elrendezve, melyek a következő sínszakasz (c) nyomtáv-biztosító rúdját alulról körül­veszik. A síneknek a (c) nyomtáv-biztosító ru­dat tartó végén hevederszerű (f) toldatok vannak megerősítve, melyek az előbbi sín­szakasz síneinek fejei alá nyúlnak és me­lyek megengedik, hogy a befejezett lera­kás után már használható vágány a heve­dereknek az előző sínszálakkal való össze­kötése által utólag félállandó vágánnyá le­gyen átalakítható. A fönt leírt berendezés az eddig ismert szerkezetekkel szemben azon előnnyel bír, hogy az egyes sínszakaszok a hevederek­nek az előző sínszakasz sínfejei alá való terjedése folytán fölfelé nem térhetnek ki és hogy a fél-állandó vonallá való átalakí­tás csavaroknak a hevedereken és sínvé­geken át való behúzása által a legköny­nyebb módon végezhető. A vágány lefektetése oly módon törté­nik, hogy a lefektetendő sínszakasz a nyom­táv-biztosító rudat tartó két végével, fer­dén lefelé irányított helyzetben az előző sínszakasznak a talpfával bíró végeihez

Next

/
Thumbnails
Contents