26151. lajstromszámú szabadalom • Újítás vas edzésére szolgáló eljáráson

Megjelent 1ÍM)3. évi január lió 8-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26151. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Újítás vas edzésére szolgáló eljáráson. KNIGGE JÁNOS HENRIK SZERELŐ ÉS VAN HOLT JÁNOS PÉTER KERESKEDŐ HOMBERGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius hó 7-ike. A találmány tárgyát vasnak orgános, nit­rogént és sok megolvadó hamus alkotórészt tartalmazó edzőporbati való hevítésével tör­ténő edzésére szolgáló eljáráson eszközölt újítás képezi, mely lényegében véve abban áll, hogy a szénnek a vasba való átmene­tének (bevándorlásának) megkönnyítésére phosphort alkalmazunk. A foszfor alkalmazása lehetővé teszi, hogy a vasat hegeszthetőségének káros be­folyásolása nélkül oly keménnyé tegyük, hogy azt még a legjobb edzett aczélból készült szerszám használatánál se lehessen vágni. A foszfornak tudvalevőleg az a tulajdon­sága, hogy a vasat fölszínesen edzi, de merevvé is teszi, am ^nyiben a vas szer­kezetét durván kristályossá teszi és az egyes kristályokat meglazítja. Úgy tapasz­taltuk, hogy a foszfornak a molekulákat egymástól távolító hatása a szénnek a vasba való bevándorlását rendkívül elősegíti, a szén gyorsan hatol be a vas mélyebben fekvő rétegeibe, tehát a vas magja igen szívóssá válik és a külső réteg ridegsé­gének aránylag kismérvű káros hatása egy­általában nem érezhető. Ama káros befo­lyások. melyek, ha a foszfor a szén beván­dorlását elő nem segítené, igen érezhetők volnának, a jelzett viszonyok miatt teljesen ki vannak küszöbölve. Oly vas, mely az edzés előtt 0'045, il­letve 0'038°/0 szenet és 0-0725, illetve 0-0672% foszfort tartalmazott, az edzés után 0459, illetve 0-468% szenet és 0*08, illetve 00754°/0 foszfort tartalmazott (míg a retortában fejlődött gázban foszfort kimu­tatni nem lehetett). Daczára annak, hogy a második vas több foszfort tartalmazott, mint az első, az mégis jóval keményebb volt és az edzőszén is mélyebbre hatolt be abba, mint az utóbbiba melyet ugyanavval az edzőporral, de fosz­for alkalmazása nélkül edzettünk. A fölü­letnek csupán csak keménysége változott meg. Példa. Hogy 200—300 kg. vasat 1 mm. mélysé­gig edzliessünk, ezt a vasat retortában, tok­ban stb. csontszénporba ágyazzuk, melyhez 300 g. sárgavérlúgsót 250 g. cyankaliumot 400 g. foszfort kevertünk. Az edényt jól elzárjuk, hézagait chamot­teval, agyaggal vagy más hasonló anyaggal

Next

/
Thumbnails
Contents