26108. lajstromszámú szabadalom • Kocsitengely

Megjelent 1903. évi január lió 12-éli. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 26108. szám. XX/a. OSZTÁLY Kocsitengely. LABISEK LÁSZLÓ KOVÁCSMESTER EGERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 augusztus hó 16-ika. A most közhasználatban levő kocsiten­gelyek, melyek teherhordó kocsiknál nagy terhek hordására vannak hivatva, a haszná­lat alatt csekély idő multával annyira el­kopnak, hogy ily állapotban vagy haszna­vehetetlenek, vagy pedig nehéz és költséges javítások után, rövid időre ismét használ­hatók. A bemutatott tengely azonban a kopás­sal szemben nagy ellentállási képességet fejt ki, miután a vasból készült tengely, illetve tengelycsap aczélbetétekkel van el­látva azon oldalon, melyen a kopás rende­sen a kocsin fekvő teher súlyánál fogva a legnagyobb mértékben szokott mutatkozni. Ezen aczélbetétek keményítve, a kopás­nak jól ellentállanak s úgy vaunak szer­kesztve, hogy könnyen kivehetők s újakkal kicserélhetők — kopás mutatkozása esetleg törés esetében. Kizárvák általa a tengelyen eszközlendő gyakori javítások, esetleg na­gyobb kopásoknál a tengely elvetése. Az 1. ábra a kocsitengely és kerék­agynak hosszmetszetét az összes fölszerelé­sekkel, a 2. ábra a kocsitengelyt az alsó aczélbetéttel tünteti föl; ugyancsak itt van bemutatva azon (G) rézhüvely, mely a kocsi mozgása következtében beálló súrlódás gyön­gítésére alkalmaztatik a tengelyre csavarok segélyével. A tengely végére alkalmazandó tok (3. ábra), úgy a tok, mint a tengelyen átha­ladó csapszöggel van fölerősítve. Eaen tok a keréktestet a tengelyen tartja. Az aczélbetétek a tengely hosszában megfelelő nagyságú mélyedésekben vannak elhelyezve és csavarok segélyével rög­zítve. Ezen csavarok sülyesztett fejei egyenlő magasságban vannak az aczélbetétek fölső részével. A tengely-csapágy azon végére, melyen csavarmenet van, egy rézből készült csavar­anya helyeztetik, melynek segélyével a vége felé keskenyedő tengelycsapágy rögzíttetik. Az oldalkopás gyöngítése czéljából itt is sárgaréz használtatik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kocsitengely, jellemezve a tengelycsapon megfelelő mélyítésbe beleerősített, kicse­rélhető, keményített aczélbetét által, mely a tengelycsap gyors lekopását meggá­tolja. 2. Az 1. igénypontban védett tengelynél a kicserélhető (G) rézhüvely alkalma­zása, mely a kerékhüvely egyik vé-

Next

/
Thumbnails
Contents