26090. lajstromszámú szabadalom • Újítások drótokra fűzött fa vagy hasonló tömböcskékből álló burkolatokon, lábtörlő szőnyegeken vagy hasonlókon

Megjelent 1 {)().'*. évi január hó .'í-án MAGY. SZABADALMI Hí VATAL SZABADALMI LEI RÁ S 26090. szám. VIlI/o. OSZTÁLY. Újítások drótokra fűzött fa vagy hasonló tömböcskékből álló bui'kolatokon, lábtörló'szó'nyegeken vagy hasonlókon. CLRMETSON HARRY PEARCE SZABADALOM ÉRTÉKESÍTŐ ASHFORDBAN. Pótszabadalom a 22985. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1802 április hó 17-ike. Jelen találmány tárgyát újítások képe­zik a 22985. sz. szabadalomban védett láb­törlő szőnyegeken vagy egyéb fal-, padló­stb. burkolatokon, melyek drótokra fűzött fa- vagy egyéb anyagból álló tömböcskék­ből készülnek. Az újítások a mellékelt rajz kapcsán, mely a szőnyeg egy sarkát tünteti föl, vannak az alábbiakban leírva. Az újítás egyik része a szőnyeg vagy burkolat sarkának kiképzésében rejlik, mely ezen különös kiképzés folytán lényegesen szilárdabbá válik, a mi igen fontos, mivel ezen szőnyegeken épen a sarkok voltak a leggyöngébbek és ezen helyeken rongálód­tak el leghamarább. Jelen újítás szerint a (c) tömböcskéket úgy rendezzük el, hogy az (a) és (b) léczek által képezett sarokba jusson egy töm­böcske, melyet azután az (e) kéthegyű szö­gekkel erősítünk a léczekhez. Természe­tesen ezen sarokkötés olyankor is alkal­mazható, ha az (a) oldallécz több részből vagy ugyancsak egyes tömböcskékből áll, mint ez a rajzon pontozottan van jelezve. Az újítás másik része a tömböcskéket összetartó (d) drótok végeinek lekötésében áll, mely jelen újítás szerint úgy történik, hogy a (d) drótok horogalakban meghajlí­tott (f) végeit nem vezetjük egészen át a tömbökön, hanem körülbelül azok szélessé­gének feléig és egy az (a) léczen vagy töm­bön keresztülvert, az (f) horgokon átha­toló (g) szögek segélyével fogjuk meg a drótok végeit. Ezen megerősítés a mellett, hogy igen erős, kívülről észre sem vehető és megen­gedi azt, hogy az (a) léczek vagy tömbök külső szélei a szőnyeg elkészítése után lekerekíttessenek vagy más módon meg­munkáltassanak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Üjítás a 22985. számú szabadalomban védett burkolaton szőnyegeken és ha­sonlókon, mely abban áll, hogy az (a b) szegélyléczek vagy tömbök által képe­zett sarokba helyeztetik az első (c) töm­böcske és kéthegyű (e) szögek segé­lyével erősíttetik a szegélyléczekhez vagy tömbökhöz. 2. Üjítás a 22985. srámú szabadabmban

Next

/
Thumbnails
Contents