26077. lajstromszámú szabadalom • Szifónfej

Megjelent 1U02. évi deczember Iió 2:5-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 26077. szám. XVIII/d. OSZTA'LY. Szifónfej. POLIZU EFTIMIE DUMITRU SZIKVÍZGYÁROS PLOESCIBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 15-ike. Jelen találmány tárgyát pezsgő vagy gáztartalmú folyadék kiöntésére szolgáló szifónfej képezi, mely lényegében azáltal van jellemezve, hogy a szelepet egy ék el­tolása által nyitják, a miáltal a fej tömö­rebbé van téve és a könnyű, illetve előre nem látott kinyitás eshetősége, mint az az eddigi nyomó-emeltyű által működésbe hozott szifónfejeknél lehetséges, lényegesen csökkentve van. A mellékelt rajzon az 1. és 2. ábra ezen új szifónfejet zárt állapotban két egymásra merőleges függő­leges metszetben tünteti föl és a 3. ábra ezen szifónfejnek az 1. ábra szerinti metszete, azonban nyitott állapot­ban. A fej, mint látható, a külső (a) házból áll, a mely a (b) csavargyürű segélyével a (c) üvegnyakra van erősítve és a szelep­szerkezet fölvételére szolgál. A házba egy függőlegesen keresztűlfúrt (d) dugasz van belehelyezve, a mely alsó részén (e) szelep­fészekké van kiképezve és az. (f) szeleptá­nyéron lévő ruggyanta tömítés által van el­zárva. Ezen (f) szelep egy (g) rúdra van erősítve, a mely a (d) dugaszon keresztül megy és a melyet egy körülötte elhelyezett (h) rúgó akképen befolyásol, hogy az (f) j szelep állandóan a fészekhez szoríttatik. A (d) dugasz egy keresztfúrattal is bír, a melybe az (i) kibocsájtócső vezettetik be, a mely kibocsájtócső belső vége a tömítő anyagok közbeiktatása mellett alkalmazott j (j) anyával záratik le és erősíttetik meg. i Ezen (i) cső a (g) szeleprúd irányában j annak bevezetése czéljából keresztül van , fúrva (l)-nél. A (g) szeleprúd fölső vége l egy nyomófölülettel biró (k) fejjé van ki­! képezve, a melyre a ház fölső részén keresz­tűlmenő, eltolható (m) éknek oldalfölülete | ráfekszik. Az éknek az (a) házban lévő veze­tékből való teljes kihúzását vagy kiesését az (n) toldat akadályozza meg. Az (m) éknek kiálló fejalakká képezett végére gyakorolt nyomás által az ék a házba tolatik és lejtős oldalfölületévei a (g) szeleprudat lefelé nyomja, a miáltal az (f) szelep az (e) fészekről eltávozik (3. ábra), úgy hogy a folyadék a tartányból az ismert (0) csövön, az (f) szelepen és az (i) cső alsó (1) furatán át az utóbbiba jut, illetőleg abból kifolyhat. Ha az (m) ékre gyakorolt nyomás meg­szűnik, úgy a (h) rúgó a (g) rudat fölfelé szorítja, miáltal az (f) szelep záratik és az (m) ék önműködően kifelé nyomatik. A kezelés ilyképen nagjon egyszerű és

Next

/
Thumbnails
Contents