26046. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szénsavval telített folyékony hashajtószer előállítására szifón alakjában

Megjelent 1902. évi (leczeinber hó 22-én. MAGY SZABADALMI KIR. IIIVATA L SZABADALMI LEIRAS 2604(5. szám. IV/h/2. OSZTÁ LY. Eljárás szénsavval telített folyékony hashajtószer eló'állítására szifon alakjában. MONDLICHT BERNÁT OKL. GYÓGYSZERÉSZ ÉS JOGUTÓDAI BIRLY BÉLA MÉRNÖK ÉS KEMÉNY SÁNDOR VÁLLALKOZÓ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 május hó 6-ika. A jelen találmány tárgyát szénsavval telí­tett, folyékony hashajtószer előállítására szolgáló eljárás képezi. A «Pharmacopea Hungarica» czímű gyógyszerkönyvben ismer­tetett «potia magnesia citrica eff'ervesceus» nevű szénsavas folyékony hashajtószert je­lenleg az orvos rendeletére a gyógyszertár­ban frissen készítik és, miután romlandó, azonnal föl is használják. Előállítása az idé­zett gyógyszerkönyv szerint a következő: A szükséges gyógyszereket vízben fölold­ják, megfelelő erős üvegpalaczkba teszik, melyben azután mesterséges szénsavat fej­lesztenek a következő módon: bizonyos mennyiségű szódabíkarbonikát és czitrom­savat tesznek gyorsan az üvegbe, az üveget gyorsan bedugaszolják, dróttal körülkötözik és fölfordítják, hogy szénsav fejlődjék. Ez eljárás, mint látható, igen sok hátrány­nyal bír. Így pl. igen gyakran megtörténik, hogy a szénsav fejlődése közben az üveg explodál; továbbá, hogy a szénsav elillan, mielőtt még az üveg be lenne dugaszolva; ha az üveg rosszul van bedugaszolva, föl­fordítás alkalmával a gyógyszer kifolyik; az üveg kinyitásánál igen óvatosan kell el­járni; ha sok a szénsav az üveg kinyitásá­nál, a gyógyszer nagy része kifolyik; ha na­gyon kevés a szénsav, a gyógyszer íze kelle­metlenül undorító; a gyógyszerésznek nagy fáradságába kerül minden alkalommal friss, jó és rendesen készített gyógyszert kiszol­gáltatni, ha egyszerre több üveggel előre készítünk, a gyógyszer néhány nap alatt megromlik és hasznavehetetlenné lesz; min­den alkalommal frissen elkészítve, elkészí­tése legalább '/a órát vesz igénybe ; drága, mert egy üveg előállítása körülbelül 160 180 fillérbe kerül, a mi ezen, különben ki­tűnő hatású hashajtószer használatát, főkép a szegényebb néposztály és egyesületek ré­szére nehezen hozzáférhetővé teszi s. i. t. Ezzel szemben a jelen találmány tárgyát képező eljárás szerint olyan hashajtószert nyerünk, mely a fönt fölsorolt hátrányokkal nem bír. Az eljárás abban áll, hogy 15 gr. czitrom­savat és 10 gr. szénsavas magnéziát 300 gr. vízben föloldunk, az oldatot átfiltráljuk és folyékony szénsavval keverve alkalmas pa­laczkba (szifonba) benyomjuk. A szer izé­nek kellemessé tételére az említett oldathoz más jóízű folyadékot is keverhetünk. Az ily módon szifon alakjában nyert has­hajtószer hosszú ideig eltartható, minélfogva belőle egyszerre nagyobb készletet lehet

Next

/
Thumbnails
Contents