26024. lajstromszámú szabadalom • Árammegszakító

3Iegjelent 1í><>3. évi deczember hó 23-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 26024. szám. VIT/g. OSZTÁLY. Árammegszakító. ZIEGLER JÓZSEF SZÁMTISZT ÉS BOHM RUDOLF TARTALÉKOS CS. ÉS KIR. SZÁZADOS BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 május iió 23 ika. Jelen találmány készülékre vonatkozik, melynek segítségével egy elektromos áram­körben tetszőleges számú, rendkívül gyorsan egymás után következő megszakítás léte­síthető. A berendezés lényegét vezető anyag­ból való henger képezi, melynek köpeny­fölülete tengelyirányához párhuzamosan nem vezető anyagból való szalagokkal van el­látva ; a berendezés lényeges része még egy kerületén kontaktusokkal ellátott henger, melyen belül az előbb említett henger forog. Az áram záratik, ha a henger egy kontak­tusa a vezető hengerszalagok egyikén csúszik, az áram megszakíttatik, ha a kontaktusok a henger nem fémes részeivel vannak szemben. A mellékelt rajzban a berendezés két foga­natosítási alakja van ábrázolva, és pedig 1. ábrán az egyik foganatosítási alak rész­leges hosszmetszete, 2. ábrán az 1. ábra a—b vonala szerint vett metszet és 3. ábrán egy másik foganatosítási alak sematikusan van föltüntetve. A berendezés jó vezető anyagból készült, (1) fémtengelyre ékelt (2) hengerből áll, melynek köpenyfölülete a tengelyiránnyal párhuzamosan helyenkint kivétetik, úgy hogy kiemelkedő (3) szalagok keletkeznek. Ezen szalagok nagyon keskenyek, mi mellett azon­ban a szalagok közti távolságok nagyobbak, mint a szalagok szélessége. A köpenyfölü­letből kivett anyagot czélszerúen nem vezető (4) anyaggal pótoljuk; a szalagok között levő helyek azonban kitöltetlenek is marad­hatnak. Ezen henger körül egy jól vezető anyagból való üreges henger vagy (5) gyűrű van elrendezve, mely vagy az egyik vagy mindkét homlokfölületén (6) fenékkel van ellátva. Ezen fenekek üreges (7) fémtenge­lyeket hordanak, melyek (2) henger (1) ten­gelyére szigetelten föltolatnak. (5) henger köpenyfölületébe (2) henger keresztmetszetéhez exczentrikusan egyenlő távolságokban lyukak vannak fúrva, melyek­ben (8) kontaktusok vannak megerősítve. A henger forgása alkalmával a kontaktusok a fölületen csúsznak és a kontaktusok száma úgy van választva, hogy csak egy kontaktus érinti a (2) henger egy (3) szalagát. Ezen arányt azáltal érjük el, hogy a kontaktusok száma a szalagok számához relatív prím­számokat képez. (9) áramforrás egy pólusa a hengertengellyel (10) csúszókontaktus és a másik pólus (11) csúszókontaktus által van összekötve. Ha (2) hengert gyors forgásba hozzuk, akkor az áramkörben az áram gyors

Next

/
Thumbnails
Contents