26009. lajstromszámú szabadalom • Eljárás robbanó gépek gyújtó szerkezeténél a porczellán magnak a fémfoglalattal való összekötésére

Megjelent 1902. évi deczember hó MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LE 26009. szára. V/d/á. OSZTÁLY. Eljárás robbanó gépek gyujtószerkezeténél a porczellánmagnak a fémfoglalattal való összekötésére. DE DION ALBERT MARQUIS ÉS BOUTON GYÖRGY MÉRNÖKÖK PUTEAUXBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius hó 14-ike. A találmány tárgyát eljárás képezi rob­banó gépek gyújtószerkezetéuél a porczel­lánmagnak a fémfoglalattal való összeköté­sére. Ismeretes dolog, hogy ezek a gyújtó­szerkezetek egy a (c) foglalatban gipszből és enyvből álló ragasztóanyag segélyével megerősített (a) porczellántestből állanak, melynek központi csatornájába egy a (c) fémfoglalattal összekötött (b) drót van ágyazva. A porczellán-testnek a foglalatban való megerősítésére használt ragasztóanyag azonban a bővel és nedvességgel, valamint lökésekkel és rázkódtatásokkal szemben igen érzékeny és így gyakran történik meg az, hogy a foglalat és a porczellántest között az összeköttetés már rövid használat után is megszűnik. Találmányunk szerint már most a por­czellántestet, a fémfoglalattal egy alkal­mas fémötvözet segélyével kötjük össze, melyet a (c) foglalatba helyezve megolvasz­tunk. Azután a megolvasztott ötvözetbe be­dugjuk a porczelláutestet, mely az ötvözet lehűlése után a foglalattal szorosan össze van kötve. I A fémötvözetnek nem csak az a szerepe, hogy a poiczellánmag és a foglalat között levő teret egyszerűen kitöltse, vagy hogy a porczelláutestet a foglalatban a föllépő nyomás útján rögzítse, hanem ellenkezőleg, a kapcsolatot oly módon létesíti, hogy a foglalatot alkotó fémmel, valamint a porczel­lán tömegével bensőleg egyesül. Megjegy­zendő, hogy ennél az eljárásnál a porczel­lán fémhez hasonlóan viselkedik, úgy hogy az egyesítendő részek tényleges összefor­rasztásáról beszélhetünk. Az alkalmazandó fémötvözetet a porczel­lánnal egyesítendő fém tulajdonságainak, valamint ama hőmérsékletnek megfelelően választjuk meg, melynek a gyújtószerkeze­tet kitesszük. Esetünkben, a hol a gyújtó­szerkezet foglalata vörösrézből áll, körül­belül 600°-nál megolvadó ötvözetet alkal­mazunk, mely például 85% vörösrézből és 15% alumíniumból áll. A fémötvözet olva­dási hőmérsékletét alkalmas fémek haszná­latánál és megfelelő súlyviszonyok helyes megválasztása által teljesen tetszőlegesen választhatjuk meg. Ezt az eljárást mindenütt alkalmazhatjuk, a hol valamely porczellántömeget kell fé­mekkel összekötnünk. így például mikor valamely fémet egy 100°-on túl föl nem

Next

/
Thumbnails
Contents