25953. lajstromszámú szabadalom • Pneumatikus ívkirakó hengeres gyorssajtók számára

Megjelent liM>2. évi cleczember hó 9-én. MAGY. SZARADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25954. szám. V/b. OSZTÁLY. Kapcsolókészülék vasúti kocsik számára. JONES WILLIAM RICHÁRD SUMPTION MAGÁNMÉRNÖK LONDONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 7-ike. A jelen találmány vasúti kocsik oly kap­csolókészűlékeinek javításaira vonatkozik, melynél a kocsi be- és kikapcsolása egy a középen fekvő kapcsolóláncz segélyével történik, mely láncz egyik vége az egyik kocsi vonóhorgán van megerősítve és má­sik vége a következő kocsi vonóhorgába egy a kocsi mindegyik oldaláról kezelhető készülék segélyével be-, illetve kiemelte­tik. Ily szerkezetű kapcsolókészűlékeknél a vonóhoroggal és az ezzel összekötött, ren­desen három csuklóból álló kapcsolóláncz­czal kapcsolatban, a láncz belső tagja szá­mára egy mozgatható tartó van elrendezve, a midőn egy oly készülék is nyer alkalma­zást, melyet ezen láncz megfelelően mű­ködtet és mely egy hasított lánczszemtar­tóból áll, mely a kapcsolóláncz (a követ­kezőkben röviden kapcsolótagnak nevezve) külső tagjával közvetlenül vagy közvetve van összekötve, míg a kocsi végén meg­felelő csapágyakban két keresztirányban haladó tengely van elrendezve, mely ten­gelyek a kocsi mindegyik oldaláról for­gathatók. Ezen tengelyek egyike, melyeta következőkben emelőtengelyneK nevezek, egy emelőforgattyúval van ellátva, mely a lánczszemtart-ó hasított részébe fogódzik, míg a másik tengely, melyet a követke­zőkben kikapcsolótengelynek nevezek, egy forgattyúval, vagy a következőkben ki­kapcsoló emeltyűnek nevezett emeltyűkar-1 ral van fölszerelve, mely egy rúd segélyé­vel a lánczszemtartó alsó végével vanösz­| szekötve; ezen rúd szintén az említett láncz-i szemtartón ül és a kikapcsoló emeltyűre való tekintettel oly módon van szerkesztve és elrendezve, hogy a kikapcsoló emeltyű­től függetlenül, korlátolt mértékben hátra­felé és előre mozgatható, ha a kikapcsoló emeltyű bizonyos helyzetekben van és mely rúd továbbá az összekötőrúd és a kikap­csoló emeltyű bizonyos helyzeteiben ezen emeltyű által mozgatható hátrafelé és előre. Az elrendezés olyan, hogy a kap­csolókészülék működésen kívüli helyzeté­ben. a kapcsolótag külső vége erősen a vonóhorogban lévő hasíték fölső oldalára, vagy a vonóhorog fölső oldalán lévő mé­lyedésben, illetve nyugaszban fekszik, úgy hogy a horogrész a másik kocsi kapcsoló­lánczával kapcsolaton kívül tartatik és a kikapcsoló tengely működtető emeltyűje, a kikapcsoló emeltyű hátsó állásának meg­felelően, mellső helyzetében tartatik. Ha

Next

/
Thumbnails
Contents