25938. lajstromszámú szabadalom • Sodronyszalag és eljárás annak előállítására

Megjelent lí)<)2. évi november hó 28-An. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25938. szám. XIV/b. OSZTÁLY. Sodronyszalag és eljárás annak előállítására. SCHMIDT LIPÓT TANÁR BÉCS-UJHELYEN. Bejelentésének napja 1902 junius hó 23-ika, Elsőbbsége 1900 szeptember hó 21-től kezdődik. A jelen találmány tárgyát egy szövött szalag képezi, mely a bőr- vagy más transz­missziószíjak vagy hajtó-, illetve tartószala­gok helyett alkalmazható. Ezen szalag egy egyszerű.vászonszerű vagy keresztbe szőtt szövetből áll, melynek hossz­szálai (lánczfonalai) aczélból, vasból, rézből vagy más fémekből készített sodronyokból álla­nak, melyek egyenként vagy csoportokká (zsi­nórmadzaggá) egyesítve alkalmaztatnak. A keresztszálak (vetülékfonalak) kenderből, len­ből, gyapjúból, jutából vagy más szálas anyagból készíttetnek. A hosszszálak vagy a szövés előtt vagy a szövés alkalmával egy különleges szövő­folyamat által hullámos alakra hajlíttatnak, miáltal ezen szálak egyrészt alkalmassá té­tetnek, hogy a keresztfonalakat megfelelően fogva tartsák, másrészt hosszirányukban oly rugalmassá lesznek, hogy a szalagnak erőátviteli czélokra való alkalmazása lehe­tővé tétetik. A szalagok előállítása egy közönséges szalagszövőgépen történik, mely gépbe a hosszszálak vagy hullámos alakra hajlítva vagy sima állapotban he yeztetnek be. Az előbbi esetben a hosszszálak előbb egy hajlítógép segélyével hullámos alakra hajlíttatnak és azután a szövőszéken szoká­sos módon földolgoztatnak. A második esetben a szálak hullámos alakját a szövés alatt különleges módon kell létesíteni, pl. azáltal, hogy a kereszt­szál behelyezése előtt a hosszszálak által képezett szádba egy többé-kevésbbé sar­kos fémrudat, helyezünk be és a szövő­szék ládájával megütjük, miáltal a hossz­szálakban a keresztezési helyeken éles haj­lások képeztetnek, melyek a hullámos haj­lítás egy részét képezik. A fémrúd eltávo­lítása után ugyanezen szádba a kereszt­szálakat helyezzük be és ütjük meg, mire a szád változik és a folyamat megismétlődik. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Transzmissziószíjak, hajtó- és tartószala­gok vagy hasonlók gyanánt alkalmaz­ható szövött szalag, melynek hosszszálai (lánczfonalai) hullámos alakban hajlított fémsodronyokból (vagy zsinórokból) állnak, míg a keresztszálak (vetülékfonalak) szá­las anyagból vannak készítve. 2. Eljárás az 1. igénypontban jellemzett szalag előállítására, jellemezve azáltal, hogy a lánczfonalak gyanánt alkalmazott

Next

/
Thumbnails
Contents