25931. lajstromszámú szabadalom • Újítás vasúti járművek gáztartályain

Megjelent 1.902. évi november lió 28-áu. MAGY. gj KIR. SZABADALMI JgSS HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 259B1. szám. V/b. OSZTÁLY­Újítás vasúti járművek gáztartályain. GOLDSTÜCKER KÁROLY POROSZ KIR. ÉPÍTŐTANÁCSOS ÉS A KELETI VASUTAK FŐMÉRNÖKE KONSTANTINÁPOLYBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 junius hó 21-ike. A jelen találmány czélja az, hogy vas­úti baleseteknél a gáztartályokban lévő gáz meggyuladását meggátoljuk, illetve oly vi­szonyokat létesítsünk, melyek között a gáz el nem éghet. E czélból a vonat minden egyes gáztar­tályában egy törékeny anyagból, például üvegből készült tartályt rendezünk el. mely a világító gáz elégését meggátló gázalakú vagy gázzá átalakítható anyaggal (példáúl szénsavval vagy nitrogénnel) van megtöltve. Ez az anyag nagyobb nyomás alatt áll, mint a világító gáz, úgy hogy a belső tartály szét­rombolásánál az ebben lévő anyag rendkí­vül gyorsan fog a környező gázzal keve­rődni. A belső tartály már azelőtt fog el­törni, mielőtt a gáztartály megsérülhetne, tehát a gáztartályból éghető gáz ki nem áramolhat. A gáztartályban lévő gáz elégését meg­gátló anyaggal megtöltött és mint említet­tük, példáúl üvegből készült tartály czél­szerűen hengeralakú és valamely, vasból vagy más fémből készült megfelelő alakú kosárban lehet mozdulatlanúl behelyezve. Ez a kosár a gáztartály zárása után ugyan­csak mozdulatlanúl fekszik utóbbiban és példáúl a gáztartály egyik homlokoldalára szerelendő búvólyuk födélen erősíthető meg. A gáztartályba helyezett tartályt az abban lévő gáz vagy gázzá átalakúló anyag sza­baddá tétele czéljából akként rombolhatjuk szét, hogy a gáztartály falának különböző pontjain befelé álló peczkeket rendezünk el, melyek végeikkel közvetlenül a szét­rombolandó tartályra fekszenek. Ha már most a gáztartály bármely csekély mér­tékben deformálódik, egy vagy több peczek a belső tartályt hirtelen eltöri, az ebben lévő anyag kiáramlik és a gáztartályban lévő gázzal keverődve, a gáz elégését meg­gátolja. A belső tartálynak szétrombolása biztosan bekövetkezik, minthogy a gáztar­tályra vasúti baleseteknél kizárólag kívülről ható lökések és nyomások hatnak. Ha már most magának a gáztartálynak fala is be­törik, a keletkezett nyíláson a gáztartály­ban lévő gáz és a belső tartályban lévő anyag keveréke fog kiáramlani, úgy hogy a kiáramló keverék meg nem gyuladhat. A belső tartályt tetszőleges módon ren­dezhetjük el a gáztartályban és csak az szükséges, hogy a belső tartály biztonság­gal szétromboltassék.

Next

/
Thumbnails
Contents