25915. lajstromszámú szabadalom • Eljárás plastikus mintáknak zománczozott fémtárgyakon való előállítására

Megjelent JIH>2. evi november lió 28-án. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 25915. szám. XVI/c. OSZTÁLY. Eljárás plasztikus mintáknak zománczozott fémtárgyakon való eló'állítására. EMAILLIRWERK UND METALLWAARENFABRIK S1LESIA AKTIEN­GESELLSCHAFT CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 8-ika. Jelen találmány tárgyát plasztikus min­táknak zománczozott fémtárgyakon, mint edényeken, vázákon stb. való előállítására vonatkozó eljárás képezi. Már eddig is ellátták ily tárgyak föliile­tét plasztikus mintákkal, de a minták a fémből kisajtoltattak vagy zománczlapok fölrakása által készültek; ezen készítési módok természetesen drágák voltak. Jelen eljárás szerint a plasztikus minták egyszerűen a fémet bevonó zománczréteg­ben fekszenek; a fémföllilet a minták alatt sima. Ezen czélból, miután a díszítendő tár­gyat szokásos módon a zománczbevonattal elláttuk, a mintákat tetszőleges színű öm­lesztő szer fölvitele által és festés útján képezzük. Az alkalmazandó ömlesztő szer, mely a födő zománczon a plasztikus kontúrokat képezi, két rész ólommázból é3 két rész boraxból áll. Lehet azonban más, ezzel egyenértékű ömlesztőszert is alkalmazni. Az ömlesztő szert földolgozás czéljából a festékekhez hasonlóan terpentinnel és sűrű olajjal, továbbá csekély mértékben festő fémoxyddal elegyítjük. Az alkalmazandó festett vagy festetlen ömlesztő anyagot ecset segélyével vagy hasonló módon a már készre zománczozott és mintázandó tárgyra bizonyos konturrajz alakjábau fölrakjuk. A kiemelkedő rajzokat ezután gondosan megszárítjuk és a tárgyat a zománczozó kemenczében kiégetjük. Ezen égetés után az előbb még kiemelkedő raj­zok bemélyedve jelentkeznek, amennyiben az ömlesztőanyag sajátsága folytán a zo­máncz azon helyeken, melyeken az ömlesztő anyaggal érintkezik, egészen az alaplemezig beég. Ha az így támadott mélyedéseket ügyesen árnyalva kitöltjük és újra kiéget­jük, a legszebb plasztikus hatást nyerjük. Az ömlesztőszer fölrakása vagy akkor történhetik, midőn a közönséges zománcz­réteg már égetve van vagy az égetés előtt, midőn a fölvitt réteg már megszáradt; az utóbbi esetben csak egyszeri égetés szük-A plasztikus mintákon kívül a tárgyakat közönséges festéssel és más díszítéssel is lehet ellátni. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás plasztikus mintáknak zománczozott fémtárgyakon való előállítására, jellé-

Next

/
Thumbnails
Contents