25880. lajstromszámú szabadalom • Ólomzár létesítésére szolgáló készülék

Megjelent Ií>02. évi november lió 24-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25880. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Ólomzár létesítésére szolgáló készülék. PORTER SAFETY SEAL C° CZÉG CHICAGÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 26-ika. A jelen találmány tárgyát oly készülék képezi, melynek segélyével pénzes- vagy más zsákoknál, ládáknál, kisebb hordóknál stb. használandó ólomzárak zsinegét a le­hető legszorosabban lehet megfeszíteni és magát az ólomdarabot összepréselni, úgy hogy ez utóbbi és a zsineg között szoros kapcsolat jön létre. Az ide mellékelt rajzon : az 1. ábra a készülék alkalmazási módja oldalnézetben, a 2. ábra ezen készülék 2—2 vonalán vett függélyes metszet, a 3. és 4. ábra a zsinegfeszítő emeltyű egy részének perspektivikus képe, az 5. ábra egy lépcsőzetes alakká préselt ólomzár perspektivikus képe és végre a 6. ábra az 5. ábra 6—6 vonala mentén vett metszet. A készülék szerkezete a következő alkat­részekből áll: (A) egy az alsó szorító-pofa fölvételére szolgáló kart jelent, mely oldalt egy-egy (a) vezetőlappal van ellátva (2. ábra). E két vezetőlap közé egy (b) csap segélyével egy a fölső szorító-pofa fölvételére szol­gáló (B) kar van illesztve, mely az (A) kar­tól egy (bl) rúgó által távol tartatik. Az (a) vezetőlap mellső, azaz jobb oldala egy­egy (al) nyúlványnyal van ellátva, mely között egy (c) csap körül forogható (C) emeltyű van elrendezve. Ez utóbbi egy kissé kidomborodó (Cl) fölülettel bír, mely a (B) kar mellső (c2) orrával érintkezésbe jön akkor, ha (C) emeltyű lefelé szoríttatik (2. ábra). (Bl) és (A') szorítópofát jelent, mely mint már említettük megfelelően a (B és A) kar mellső részében van elren­dezve. Az (A) kar baloldali része egy ki­vágással ellátott (D) nyúlvány nyal bír (1. ábra), mely egy (d) csap körül forogható zsinegfeszítő (E) emeltyűnek fölvételére szolgál. Ez utóbbi egy a (d) csap körül te­kercselt (dl) spirálrugó segélyével a ponto­zott vonallal jelölt normális helyzetben tartatik. (F) egy négyszögletes ólomdarabot jelent, mely egy elzárandó (F2) zsák nyaka körül vett (FI) hurokkal van ellátva. Az (A és B) karok a (b) csap körül aránylag nagyon kis mozgást végeznek, miből tehát kitűnik, hogy az ezen karok végeibe elrendezett (Al és Bl) szorítópofá­kat a (C) emeltyű, illetőleg a (cl) fölület és (c2) orr segélyével teljesen egymáshoz lehet szorítani. Az (E) emeltyű alsó része egy köralakú (f) lapban végződik, mely egy (fl) nyúl­vánnyal bír. Az (f) lap fölső része köz vet-

Next

/
Thumbnails
Contents