25868. lajstromszámú szabadalom • Gázlángzó

Megjelent 1902. évi november lió 21 -én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25868. szám. II/d. OSZTÁLY. Gázlángzó. SCHÖNFELDER HERMANN DRÓTÁRÜGYÁROS BBIEGBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 május hó 8-ika. Jelen találmány tárgyát gázlángzó ké­pezi, melynek lényege az, hogy fúvóka­nyílása előtt egy betét van elrendezve, mely a fúvókanyíláshoz tóduló gáz szabá­lyozását czélozza. E betét vörös rézből, sárga rézből, vagy egyéb hasonló anyag­ból készült rendkívül finom szövésű szövet­ből, úgynevezett szűrő szövetből áll, a vi­zet egyáltalában át nem bocsátja, úgy hogy elragadt vízrészecskék nem juthatnak a lángba. A betét előtt a gáz megtorlódik és a szűrő szöveten csak oly mennyiségű gáz hatol keresztül, a mennyit a láng táp­lálásához igényel. Ez által tökéletes elégést is érünk el és semmi esetre sem jutnak fö­lösleges gázrészecskék a környező leve­gőbe, úgy hogy a levegő jelentékenyen tisztábban, tehát egészségesebben tartható. Mint végzett kísérletek igazolták, a gáz­megtakarítás ilyen lángzók alkalmazása esetén lényeges a nélkül, hogy ez a láng világító erejét befolyásolná. A mellékelt rajz 1. ábrája a találmány tárgyának egy kiviteli alakját ábrázolja. A lángzó alsó része az (a) betét fölvételére szolgál és ennek könnyű kicserélhetése czéljából két egymásra csavart (b) és (c) részből áll, melyek közül az utóbbi, mint rendesen, a gázvezeték toldatára erősítte­tik. A (b) részre rácsavarandó (d) fölső részben az (e) fúvókanyílások vannak el­rendezve. A lángzónak több részre osztása természe­tesen csak gyakorlati szempontból előnyös és így nem tartozik a találmány lényegé­hez. E helyett egyetlen rész is nyerhet al­kalmazást (2. ábra), melyben a fúvókanyí­lások előtt az (a) betét van elrendezve. De lehet egy betét helyett többet is, pl. kettőt, vagy közvetlenül egymás mögött vagy egymástól bizonyos távolságban el­rendezni. SZABADALMI IGÉNY. Gázlángzó, az által jellemezve, hogy a lángzó az (e) fúvókanyílások előtt egy (a) szűrő szövettel van ellátva, azon czél­ból, hogy a gázáramlást szabályozza és csupán a láng táplálására szükséges gázmennyiséget engedje át. 1 rajzlap melléklettel.) | UH RÉSZVÉNY l'ARBASAli NYOMDÁJA BUDAPKSTtN

Next

/
Thumbnails
Contents