25865. lajstromszámú szabadalom • Telefonkábel

Megjelent 1902. évi november lió 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25865. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Telefonkábel. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 26-ika. A találmány tárgya egy vezeték, illető­leg kábel, melynek hosszegységére eső in­dukcziója rendkívül nagy. Ebből a czélból már megkisérlették a rézből készült veze­tőnek vasdróttal való körültekercselését, de minthogy eme kísérleteknél a menetek emel­kedési magassága igen nagy volt, az ered­mény a várakozásnak egyáltalában nem fe­lelt meg. Ily vezetékeknél a vasdrótban az erővonalak záródása nem történik elég ked­vezően, ezért az önindukczió csak kis mér­tékben növekedik, ellenben a forgatag ára­mok képződésére a föltételek iger> előnyö­nyösek. Az utóbb említett hátrány meg­szüntetésére a vasdrótot helyenként meg­szakították, azonban ily módon sem sikerült kielégítő eredményt elérni. Elméletileg a legkedvezőbb megoldás az volna, hogy a vezetőre vékony vaskorongokat füzünk föl oly módon, mint a gyöngyöket a zsinórra, hogy a mágneses erővonalak egy folytonos vastömegben záródjanak, azonban a Foucault­féle áramok képződése akadályozva legyen. Ennek megvalósítása azonban a gyakorlat­ban igen nagy nehézségekbe ütközik. A találmány szerint a föladatot majdnem ép oly tökéletesen oldhatjuk meg akként, hogy a rézből készült vezetőt egy vasdrót tekercseléssel vesszük körül, mely lehető­leg vékony drótból készül és melynek me­netei a vezeték hossztengelyére közel me­rőleges síkokban fekszenek és egy vagy több egymás fölött fekvő réteget alkotnak. A vasdrót szigetelésének nem kell valami túlságosan gondosnak lennie, azt pl. egy­szerű sellakbevonat vagy vasoxydréteg is képezheti. A mágneses erővonalak annak következtében, hogy a vasdrót • azokkal majdnem párhuzamosan van elrendezve, igen kedvező módon záródhatnak, azonban a Foucault-féle áramok képződése annak következtében, hogy a vasmag a vezető hosszanti irányában nagy mértékben meg van osztva, rendkívül meg van nehezítve. A vezetőt nemcsak ily finom vasdrótból álló zárt palásttal, hanem finom vasdrótok­ból összesodrott kötelekkel vagy ily drót­kötegekkel is lehet burkolni, melyeket szo­rosan egymás mellett fekvő menetekben tekercselünk föl a vezető körül. Ily finom vasdrót-kötelek vagy kötegek helyett, ha a vas megosztására súlyt nem fektetünk, tö­mör vasvezetéket is lehet alkalmazni, melyet ugyancsak szorosan egymás mellett fekvő menetekben tekercselünk föl a vezetékre. Ha 'jme drótnak szigetelő bevonata nincs,

Next

/
Thumbnails
Contents