25857. lajstromszámú szabadalom • Borszesz izzófény lángzó

Megjelent 1902. évi november hó 24-én. MAGY. 1 í KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25857. szám. II/d. OSZTÁLY. Borszeszizzófénylángzó. LEHMANN KÁROLY KERESKEDŐ BERLIN/" WILMERSDORFBAN. Bejelentésének napja 1902 április hó 22-ike. Elsőbbsége 1899 julius 3-tól kezdődik. Ismeretesek oly borszeszizzófénylángzók, melyek a kanócz fölött szűkülő lángzósap­kával bírnak, mely a külső bélvezetőcső meg­hosszabbítását képezve, fölfelé egészen az izzóharisnyába hengeresen folytatódik, s a melyeknél továbbá a lámpahengerkoronán nyílások egy sorozata van képezve, melye­ken át az izzóharisnya és a lámpahenger közé levegő vezettetik be, a melyeknél végre a kölső béleső megmagasbítása következté­ben a bél a belső oldalon ég. Hogy ezen lángzóknál fölöslegessé tegyük a lángkorongot és egy az izzótestnek inkább megfelelő kéklángot érjünk el, a jelen talál­mány szerint a lángzósapka egészen a kanócz belső széle fölé lesz összeszükítve és a lámpahengerkorona nyílásait a tulajdonképeni lángzósapkába alkalmazzuk. Továbbá a külső és belső bélvezető cső egyenlő magasra vé­tetik, úgy hogy a kanócz kívül és belül éghet, a lángkosarat pedig a láugzó fölött szabadon lebegve rendezzük el, úgy, hogy a külső levegő a lánghoz hozzáférhet, mi­előtt ez a lángkosáron áthalad. Az utóbbinak boltozatos alakítása által azt érjük el, hogy ezen légáram a lángot szög alatt éri és így a belső bélvezető csövön jövő légáram fölé hajlítja. Mellékelt rajzon az 1. ábra a találmány tárgyának függélyes metszetét, a 2. ábra pedig alaprajzát tünteti fel. A kanócznak fölső (a) elén keletkező kö­zönséges kanóczláng a lángzókosár erős (b) szűkülése által erősen befelé szoríttatik és áthajlíttatik olykép. hogy az alulról a (c) kanóczvezető csövön át beáramló és épúgy a kívülről behatoló a lángzósapkának boltja által eltérített levegő a lángot szög alatt éri, miáltal kék lánggá lesz. Hogy már most az áthajlított és össze­szorított láng ismét széjjel húzassék, korlátolt számú (9—12) (d) nyílásról van gondoskodva, a melyeken átlépő levegőáramok a lángra szívólag hatnak, a mint a harisnya föl van helyezve, ennek következtében a láng az izzóharisnyát teljesen elborítja. Ezenkívül a lángnak önmagába való összeszorítása és ismét széttágítása által az égési gázoknak úgy egymásközötti, mint a külső levegővel való benső összekeveredését és így teljesen ) szagtalan elégését érjük el. SZABADALMI IGÉNY. Borszeszizzófénylángzó centrális lángkorong nélkül, jellemezve egy (d) légnyílásokkal ellátott a kanócz szélén túlnyúló sapka által, mely a lángot erősen összeszorítja. PM LA8 RÉ8ZVÉM TÁR8A8ÁO NY( MDÁJA BUOAPESTEN. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents