25856. lajstromszámú szabadalom • Egyesített lyukasztó és keletbélyegzőfogó vasúti jegyekhez

Megjelent 11)02. évi november hó 28-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 2585B. szám. VIL'o. OSZTÁLY. Egyesített lyukasztó és keletbélyegző fogó vasúti jegyekhez. BUDAPESTI KÖZÚTI VASPÁLYA TÁRSASÁG CZÉG BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 május hó 7-fke. A jelen találmány tárgyát vasúti jegyek­nek lyukasztására és ezzel egyidejűleg ke­lettel való ellátására szolgáló fogó képezi. A mellékelt rajz ezen fogót ábrázolja, és pedig: 1. ábra annak metszete, részben nézete, nyitott állapotban, 2. ábra ugyanaz összenyomott állapot­ban, 3. ábra a fogónak az összenyomás alkal­mával eltolódást végző része az 1. ábra jobb oldaláról nézve, végre 4. ábra a fogó egy része teljesen szét­nyitott állapotban. A fogó (1) és (2) nyelei két párhuzamos (3) lemez közé (4) és (5) csapok körül for­gathatóan vannak ágyazva. A (3) lemezek közé azonkívül egy (6) keret van szilárdan erősítve, mely alsó nyúlványain két hosszú (7) szöggel bír. Az (1) nyélre egy (8) test van csuklósan erősítve, melynek (9) fú­ratai a (6) keret (7) szögeinek befogadá­sára, illetőleg vezetésére szolgálnak. A (8) test, mely tehát az (1) nyél segélyével a (3) lemezekhez és a (6) kerethez képest eltolható, egy (10) lyukasztót hord és a szükséges számú (11) betű-, illetőleg szám­kerekekkel van fölszerelve, mely utóbbiak egy közös (12) tengelyen egyenkint elfor­gathatok a kellő beállítás czéljából. A rajzon öt ilyen (11) kerék van föltüntetve, mindegyik tizenkét foggal, és pedig: az első az év tizenkét hónapjának megf elelően tizenkét fö lírással, a második és harmadik a hónap napjai számának megfelelően há­rom (1 2 3) illetőleg tíz (1 2 3 4 5 6 7 8 9 0) számjeggyel, a negyedik a nap­szaknak megfelelően két (délelőtt és dél­után) esetleg több megjelöléssel, végre az ötödik a félnap tizenkét órájának megfe­lelően tizenkét számjeggyel. Természetes, hogy a szükségnek megfelelően, bármeny­nyi és bárminő fölirású (11) kerék rendez­hető el. A (6) keretbe továbbá egy (13) csiga van foroghatóan szerelve, melyről egy. (14) festékszalag vezet a (11) kerekekre és onnan a (2) nyélhez foroghatóan erősített második (15) csigára. A (2) nyélre továbbá egy a (10) lyu­kasztó befogadására alkalmas (16) nyílás­sal bíró (17) lemez, egy a (15) csigát tartó és két (18) vezető szöggel fölszerelt (19) lemez és ezek között egy a nyomtatásnál alátét gyanánt szolgáló puha (20) párna van erősítve. A (18) vezető szögek befo­gadására az eltolódó (8) test (21) furatok­kal bír.

Next

/
Thumbnails
Contents