25842. lajstromszámú szabadalom • Készülék nyers tégláknak és hasonlóknak agyagszalagokból való kimetszésére

Megjelent IDOíá. évi november lió 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25842. szám. XVIII/C. OSZTÁLY. Készülék nyers tégláknak és hasonlóknak agyagszalagokból való kimetszésére. NÉMEG FERENCZ GÉPÉSZMÉRNÖK KÖNIGL. WEINBERGEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 május hó 1-je. A jelen találmány tárgyát képező készülék, mely a mellékelt rajzlapon az 1. ábrán oldalnézetben, a 2. ábrán föliilnézet­ben, a 3. ábrán homloknézetben, végül a 4. ábrán részletrajzban van föltüntetve, áll két (1, 2) állványbakból, mely utóbbiak egy rögzített s előnyösen négyszögletes kereszt­metszettel bíró (3) rúd segélyével vannak összekötve egymással. Ezen (3) rúdra egy tengelyirányában elmozgatható, űrös (4) tengely van föltolva s az utóbbihoz erősít­tetnek azon (6) görgőknek (5) ágyazatai, melyek az agyagszalag hordására vannak rendelve. Az említett űrös (4) tengelyen viszont egy második, rövidebb, forgatható s egy­szersmind tengelyirányában is eltolható űrös (8) tengely helyezkedik el, mely utóbbin a (9) metsző-kar, a (10) fogaskerék és a (6) görgőkből, (5) ágyazatokból és a (4) ten­gelyből álló kocsi mozgásainak szabályozá­sára rendelt mechanismus van elrendezve. A (9) metsző-kar szárny-alakkal bír, a (8) tengelyen rögzítve van és elforgása al­kalmával kifeszített (11) sodronyai segélyé­vel, melyeknek számára a (4) tengelyen al­kalmas vezetékek vannak kiképezve, szét­metszi a föntebb említett kocsin nyugvó (25) agyagszalagot. (1. ábra.) A (10) fogaskerék úgy van a (8) ten­gelyre szerelve, hogy az utóbbival forog­hat, azonban vele együtt el nem tolható. Az előbbi forgatására a (12) fogaskerék­szolgái, míg az utóbbi tetszőleges közlőmű­vel állhat kapcsolatban. Az említett (12) fogaskerék a készülék működésének tartama alatt folytonos forgásban van, míg ellenben a (10) fogaskerék, mely kerületén két vagy több (13) kimetszéssel bír (nyugvószünetek), csak szakaszosan forgattatik. A (10 és 12) fogaskerekek helyett természetesen súr­lódó-kerekek, vagy más alkalmas kapcso­lások is vehetők. Az ütköző-mechanizmus áll egy (7) lap­ból (mely esetleg emeltyű, kerék, tárcsa, vagy más megfelelő kiképzéssel bírhat), és egy (14) tartóból, mely utóbbi a (9) metsző­karhoz van erősítve. Azonkívül a (15) kap­csolórúdón még egy ferdén álló (16) ütköző­lemez foglal helyet, mely arra szolgál, hogy a (10) fogaskeréknek az állandóan forgás­ban levő (12) fogaskerékkel való kapcsola­tát biztosítsa. A kocsi mozgatására szolgáló mechaniz­mus a legkülönbözőbb módon, például ferde csúszófölületek, csigák vagy hasonlók föl­használásával szerkeszthető. Az ábrákon bemutatott kivitel szerint ezen mecbaniz-

Next

/
Thumbnails
Contents