25821. lajstromszámú szabadalom • Czimketartó

Mejí.j«'len( I90!í. évi november hó t 9-én. MAGY. KIR SZABADALiMI IIIVATA L SZABADALMI LEIRAS 25821. szaru. VI/a. OSZTÁLY. Czimketartó. GRUNDIG KÁROLY ÜZLETVEZETŐ SORAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 21-ike. A jelen találmány tárgya tartó szalagalak- , ban fölgöngyölt czimkék számára, melyet az jellemez, hogy a czimkéket a hasítékokból való kilépésük után közvetlenül alkalmas szervekkel, pl. keskeny bádogszalagokkal, vagy egy átlátszó lemezkével, föliratukkal kifelé fordítva, tartójuk külső falához fog­laljuk. Ezáltal a czimkék föliratáról gyors áttekintést szerezhetünk, továbbá a czim­kéket fogó szervek további legöngyölésük­ben vezetékül szolgálnak. A mellékelt rajz a találmány tárgyát az 1. ábrában elölnézetben, a 2. ábrában az első ábra A—B metszeté­ben ábrázolja. A czímketartónak, illetőleg mindenik egy közös tartóban elhelyezett egy-egy czimke­göngyöleget tartalmazó szakasznak (b) hasí­téka van, melyen át a czimkeszalagot tar­tójából legöngyölhetjük. A czimkének a tartóból kiálló vége szabadon hagyva ösz­szekunkorodnék, mi egy-egy újabb czimke kihúzásánál alkalmatlan, de meg különben a czimke kiálló vége össze is piszkolódnék. ! A jelen találmány szerint egy megfogó I szerv oly módon van a tartón alkalmazva, j hogy a kiálló czimkét a tartó külső falához 1 fekteti, mi mellett a czimke nyomtatott ' oldala kívül esik, úgy hogy látható marad. Ezt a megfogó szervet czélszerűen úgy alkalmazzuk és képezzük ki. hogy a czimke további legöngyölésénél vezeték gyanánt szolgáljon. A megfogó szervet különféleképen képez­hetjük ki; lehet ez egy fölfelé hajlított keskeny (a) bádogszalag, mely mögé a czimke a külső tartófalon beszorul. Lehet továbbá egy a (b) hasítéktól kiinduló, át­látszó (e) vezető lemezt is alkalmazni; ebben az esetben czélszerű lesz ezt végén egy (f) kimetészéssel ellátni, hol a (c) czim­két megfoghassuk. Hogy ezt lehetőleg ké­nyelmesen tehessük, a tartófalban is egy (d) kimetszést alkalmazhatunk, mely az (f) kimetszésel együtt a czimkét alul-fölül jól megfogni engedi. Ha a megfogó szervet azon a helyen alkalmazzuk, a hol a czimkék leválasztása történik, akkor fogaknak vagy egy élnek alkalmazása által esetleg oly kiképzést ad­hatunk neki, hogy vele a czimkék leszakí­tását megkönnyítjük. Ha több czímketartót használunk, úgy czélszerű ezeket egymás fölött elhelyezni, különben egy tartóban is tetszés szerinti czimkegöngyöleget helyezhetünk el.

Next

/
Thumbnails
Contents