25815. lajstromszámú szabadalom • Faelszenesítő kemencze

Megjelent lí)02. évi november hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 25815. szám. II/a. OSZTÁLY­Faelszenesítő kemencze. BASCH ANTAL FAKERESKEDŐ SZAPLONCZÁN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 5-ike. Jelen találmány tárgyát fa-elszenesítő kemencze képezi, melynek segélyével egy­szerre nagy mennyiségű fát sikerül elsze­nesíteni, és mellyel nagy darabokból álló faszenet állíthatunk elő. A kemencze elő­nyei nagy űrtartalma és egyszerűségén kí­vül olcsóságában, az egyes részek könnyű hozzáférhetőségében, a megsérült alkatré­szek kicserélhetőségében, a kemencze gyors töltésében és kiürítésében, továbbá a ke­mencze gyors kihűlésében rejlik. A találmány tárgyát képező kemencze egy példaképem foganatosítási alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve, melyen az 1. ábra a kemencze alaprajza, a 2. ábra baloldala a kemencze elölnézete, midőn a hőszigetelőfalak le vannak szedve, míg az ábra jobboldala az 1. ábra 1—1 vo­nala szerinti metszete. A kemencze alapja, mely tetszőleges hen­geres vagy polygonkeresztmetszetű (a raj­zon pl. négyszög) lehet, falazva van és kö­rülbelül egy m2 területű kamrákra van fölosztva. A rajzbeli példánál tizenhat ily kamra van föltüntetve, melyek közül a külső tizenkettő a (2) tüzelésekkel köz­vetlenül, míg a négy belső kamra négy külső kamrán át fűttetik. A kamrák a fű­tés hatásosabbá tételére a (3) rekeszfalak­kal vannak ellátva. A fűtőgázok a nyilak irányában haladva, a (4) huzatokba jutnak, a honnan a kemencze kettős falai közé áramlanak. A falazott alapra vagy tüzelőtérre a több emeletből álló kemencze van fölépítve. Az egyes emeletek födő nélküli (5) medenczék­ből állanak, melyek úgy vannak egymás fölé helyezve, hogy mindegyik medencze fe­neke az alatta lévő medencze számára födő gyanánt szolgál s csupán a legfölső van egy külön (6) födővel lefödve. A második és a fölötte lévő medenczék fenekei nagyobb nyílással vannak ellátva, melyek az egy vagy több részből álló (7) födőkkel vannak lefödve. A medenczék fe­nekei továbbá kisebb (8) nyílásokkal bír­nak, melyeken át a desztillácziótermékek az alsóbb medenczékből a fölsőbbekbe jut­hatnak s a legfölsőbből a (9) gyűjtőn át elvezettetnek. A kemencze oldalfalai szintén nyitható (10) ajtókkal vannak ellátva, a melyeken át a medenczék megtölthetők és kiüríthe­tők. A medenczék oldalfalai a (11) kiálló karimák és bordák által mezőkre osztat­nak, melyek között kissé kevésbbé kiálló (12) válaszfalak vannak elrendezve, melyek a vízszintes (11) karimákban alkalmazott

Next

/
Thumbnails
Contents