25812. lajstromszámú szabadalom • Lövedék erős robbanószerek számára

Megjelent évi november hó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI LEI RAS 25812. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Lövedék erős robbanószerek számára. ISHAM WILLARD SMITH MAGÁNMÉRNÖK ÉS SMITH CLINTON GÉPÉSZMÉRNÖK WASHINGTONBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 julius hó 10-ike Jelen találmány tárgyát ürlövedékeken eszközölt újítások képezik, mely lövedékek töltése erős robbanóanyagból, mint például nitroglyczerinből, dynamitból, robbanó gela­tineból, lőgyapotból vagy hasonlóból áll. Jelen találmány főleg olyan lövedékekre vonatkozik, melyek pánczéllemezek átüté­sére vannak hivatva. A találmány tárgyát olyan erős robbanó anyaggal töltött lövedék előállítása képezi, mely közönséges ágyúból a szokásos módon kilőhető, anélkül, hogy a robbanó anyag idő előtti robbanása következnék be. A talál­mány egy másik czélja abban áll. hogy erős robbanó anyagok számára lövedéket állít­sunk elő, mely pánczéllemezek átütésére alkalmas, mimellett a pánczéllemez átütése hamarabb történik, mint a lövedék tölté­sének robbanása. Sok kísérlet történt már arra vonatkozó­lag, hogy olyan ürlövedékeket állítsanak elő, melyek segélyével erős robbanó anyagok közönséges ágyúból a szokásos módon lőhe­tők ki. Ezen lövedékek azonban nem tud­ták a lövedékben levő robbanó anyagok korai robbanását megakadályozni. Jelen találmány szerint a korai robbanást azáltal akadályozzuk meg, hogy a robbanó anyaggal való töltés tengelyirányban mért magassága nem lép túl egy bizonyos hatá­rozott maximumon, mimellett nagyon elő­nyös, ha az egyes kamrák a robbanó anyag által teljesen kitöltetnek, azaz a kamrák tengelyirányban mért magassága egyenlő a töltés magasságával. A föltalálóknak sikerült a lövési töltés­nek az erős robbanó anyagból álló robba­nási töltésre kifejtett nyomásának törvé­nyét megállapítani. Ez a törvény az erős robbanó anyaggal bíró lövedékek berende­zéséhez vezet. A föltalálok által megállapított törvény szerint az erős robbanó anyagból álló töl­tésre gyakorolt legnagyobb nyomás, mely a nevezett töltés tehetetlenségének függvénye, egyenes arányban áll a lövési töltésnek emuként kifejtett legnagyobb nyomásával, a lövedék külső alapfölületének területével, az erős robbanó anyag egy em3 -re eső súlyával és a töltés magasságával és fordi­tott viszonyban áll a lövedék összsúlyával. Ezen törvényt a következő képlettel fejez­hetjük ki: h P A w P = W mely képletben p az erős robbanó anyagra kifejtett nyomás cm2 -ként kg-ban,

Next

/
Thumbnails
Contents