25801. lajstromszámú szabadalom • Kőzetdaraboló készülék

Megjelent 1902. évi november hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25801. szám. XV/e. OSZTÁLY. Kőzetdaraboló készülék. LOBNITZ FBED MÉRNŐK ÉS HAJÓÉPÍTŐ RENFREWBEN (SKÓTORSZÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 12-ike. A jjelen találmány tárgyát kőzetdaraboló, azaz otyan készülék képezi, mely talajlazí­tási és hasonló munkálatoknál sziklák, kő­zetek, kőtömbök, víz alatti, vagy szárazföldi kemény talaj stb. szétdarabolására vagy szétrombolására szolgál. Hogy az ilyen készülék, amennyire csak lehet, gyorsan és gazdaságosan működjék, j szliséges, hogy a készülék szabadon eső ! vésőjének ütései gyors egymásutánban kö­vessék egymást. A jelenlegi ilynemű készülékeknél a sza­badon eső vésőt egy gőz-emelőgép emeli föl, melynek kötéldobja a véső emelése al­kalmával a forgattyútengellyel kapcsolva van, míg a véső leejtéséhez a kapcsolat megszüntettetik, úgy hogy a dob most aka­dálytalanul körülforoghat és a kötél a véső leesése közben szabadon lefejtődhetik a dob­ról, mindaddig, amíg a véső a kőzethez nem ütődik. Az említett kapcsolat legczél­szerűbben egy csavaros kapcsoló segélyével létesíthető, melyet az emelőgépet kezelő egyén kézi emeltyű segélyével mozgat ide­oda. Hogy már most az egyes ütések után a véső újbóli fölemelésére szükséges időt lehetőleg kisebbítsük, a vésőnek a kőzethez ütődése után lehetőleg rögtön kell a dob­nak a forgattyútengellyel való kapcsolatát helyreállítani, hogy a kötél fölösleges meg­lazulását, illetőleg utána esését elkerüljük. E kezelési mód az emelőgépet kezelő egyén részéről nagy figyelmet, pontosságot és ügyességet kiván; azonban rendkívül nehéz alkalmas embereket találni az emelőgép helyes kezelésére. Hogy ezen hátrányon segítsünk, a jelen találmány értelmében alkalmas gépi berendezéssel végeztetjük a kapcsolónak a kellő pillanatban való ki- és beiktatását. A jelen találmányt lényegében az jel­lemzi, hogy itt a kötélnek a kőzethez ütő­dés alkalmával bekövetkező természetes meglazulását, illetőleg hurokképzésre irá­nyuló tendencziáját használjuk föl arra, hogy a mechanizmust, mely a szükséges kapcso­latot pillanat alatt és önműködően létesíti, működésbe hozzuk. A találmány elve különböző módokon va­lósítható meg. A mellékelt rajzon ezen ön­működő be- és kikapcsolónak két czélszerű kiviteli alakja van bemutatva, és pedig: 1. ábra vízalatti talaj lazításra szolgáló s ehhez képest csónakra szerelt kőzetdaraboló készülék oldalnézete, 2. ugyanannak fölülnézete,

Next

/
Thumbnails
Contents