25792. lajstromszámú szabadalom • Berendezés a szélerőnek víz közvetítésével való fölhasználására

Megjelent lí)()'i. évi november Iiő 17-én. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25792. szám. V/d/8. OSZTÁLY­Berendezés a szélerőnek víz közvetítésével való fölhasználására. VAJDA JÁNOS ÁLLOMÁSFÖLVIGYÁZÓ KAPOSVÁROTT. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 31-ike. A szélmotorok azon nagy hibával bírnak, hogy munkaképességük, illetve teljesítmé­nyük igen változó, úgy hogy ipari alkalmaz­hatóságuk, daczára olcsóságuknak, a mai tökéletesebb, habár drágább erőgépekkel szemben teljesen háttérbe szorul. Tekintve azonban, hogy a szélerő, ha nem is mint folytonos és állandó erőforrás, de azért mégis majdnem korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre, gazdaságilag rendkívül elő­nyösnek mutatkozik egy oly berendezésnek a létesítése, mely a megszabott munkát a szélerő változásától függetlenül végzi. Ezt olyképen lehet elérni, hogy a szél által végzett egyenlőtlen és esetleg csak idősza­kos munkát valamely módon fölhalmozzuk, úgy hogy ez által egy bizonyos energiának birtokába jutva, ezt ismeretes eszközökkel egyenletes, vagy még helyesebben mondva, akaratunktól függő módon munka végzé­sére fölhasználhatjuk. Ezen elven alapul jelen találmány tárgya, melynek lényege abban áll, hogy az eset­leg csak időszakosan, de mindig igen vál­tozó sebességgel működő szélmótor egy tet­szőleges vízemelő gépet hajt, mely a vi­zet o y magasra emeli, hogy ez ismét egy tetszőleges vízmótor hajtására fölhasznál­ható. A fölemelt víznek összegyűjtése és a vízmótorhoz való vezetése a rendelkezésre álló technikai eszközök segélyével teljesen akaratunk szerint, illetve a szükséghez ké­pest eszközölhető, úgy hogy a szél által végzett és helyzeti eréllyé átalakított munka raczionális módon fölhasználható a nélkül, hogy a végzett munka a szélerő változásától közvetlenül függővé volna téve. Tekintve a helyrajzi viszonyokat, jelen berendezés mindazon helyeken alkalmaz­ható, a hol akár folyóvíz, akár pedig álló­víz áll rendelkezésre, föltéve, hogy egy bi­zonyos időn belül, ha nem is folytonosan működő szél mennyisége és ereje oly nagy, hogy annak fölhasználása gazdaságilag in­dokoltnak mutatkozik. Folyó víznél jelen berendezés czélja rend­szerint oda fog irányulni, hogy a termé­szetes vagy mesterséges esésű folyóvíz munkaképességét növelje olyképen, hogy a már egyszer elhasznált vizet újból az esési magasságra emeli s ez által a munkát végző víz tömegét növeli. Álló vizeknél vagy kis esésű folyóvizek­nél-a berendezés föladata az, hogy kellő mennyiségű vizet a megkívánt esési ma­gasságra emeljen, mikor is természetesen csakis a fölemelt víz fog munkát végezni. Természetesen lehet ezen két esetet

Next

/
Thumbnails
Contents