25776. lajstromszámú szabadalom • Rövid őrlőfölületekkel ellátott malom

Megjelent 11)02. évi november lió 12-én. MAGY. SZABADALMI IVATAL SZABADALMI LEI RAS 25776. szám. X/i. OSZTÁLY. Rövid őrló'fölületekkel ellátott malom. BREY JÓZSEF FŐMÉRNÖK POZSONYBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 2-ika. A jelen találmány tárgyát egy malom, azaz őrlőszerkezet képezi, melynél az őr­lendő anyag, anélkül, hogy előzetesen föl­apríttatnék, nagy sebességgel keskeny őrlő­fölületeken vezettetik át, az őrlemény hű­vösen tartása és nagy teljesítőképesség mellett csekély erőfogyasztás elérése czél­jából. A találmány különféle kiviteli alakjai a mellékelt rajz 1—6. ábráján vannak föl­tüntetve. melyek közül az 1. és 2. ábra a legegyszerűbb alakot mutatja, ahol is az 1. ábra az őrlőszerkezet függélyes hossz­metszete, a 2. ábra pedig az 1. ábra x—x vonala szerinti keresztmetszete. Az (A) szárnyas elosztókerék a közpon­tosán haladó csatornából érkező őrlendő anyagot közepén fölveszi és azt lehetőleg kiméivé (a, a) szárnyai segélyével nagy sebességgel a (B) vezetőcsatornába hajítja, ahonnan az a (b b) őrlőgyűrűk torkába kerül, melyek az anyagot megfogják és azt az aránylag igen rövid (C) őrlőfölületeken átvezetve megőrlik. Az 1. ábrán föltüntetett őrlőgyűrűk al­kalmazása folytán a tengelynyomás lehető­leg ol van kerülve, erre azonban szüksé­ges, hogy a (B) vezetőcsatorna a középpont felé parabolikusai! haladjon. A malom egyaránt használható daráló­malomnak és őrlőmalomnak. Az előbbi esetben az őrlőgyűrűk keresztezett rováté­kokkal látandók el, az utóbbi esetben pe­dig könnyen kicserélhető sima aczél- vagy porczellángyűrűk alkalmazandók. Ez utób­biak nemcsak éles széleikkel, hanem azon­kívül még egymással párhuzamos, rövid (legfeljebb 2—5 mm. széles) őrlőfölületek­kel is dolgoznak, melyek nem annyira da­rálva, mint inkább dörzsölve őrölnek. Mindkét őrlési módnál a fődolog az, hogy az őrlendő anyag, mely csekély fajsúlyá­nál fogva többnyire igen nehézkesen mozog, gyorsított sebességgel rövid munkafölületen vezettessék át és ily módon gyors és rövid őrlési folyamatnak tétessék ki. A 3. ábrán közös szárnyas elosztókerék­kel ellátott kettős, függélyes (b b) őrlő­gyűrűk elrendezése van föltüntetve, a 4. ábra egy másik kiviteli alakot mutat vízszinte­sen elrendezett őrlőgyűrűkkel és ketté osztott szárnyas elosztókerékkel. Egy további módosítás az 5. és 6. ábrá­kon van föltüntetve. Az 5. ábra a gyorsító­keréknek a keskeny őrlésű szerkezettel való legegyszerűbb összeköttetési módját mutatja, míg a 6. ábra ugyanezen elv sze­rint elrendezett két őrlőgyűrüt ábrázol kö-

Next

/
Thumbnails
Contents