25734. lajstromszámú szabadalom • Multiplex kapcsoló

31egjelent 1902. évi november lió 12-én. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25734. szám. vil/j. OSZTÁLY. Multiplex kapcsoló. LAMBERT GUSZTÁV MÉRNÖK BERLIN-CHARLOTTENBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 22-ike. A jelen találmány czélja távbeszélő hi­vatalokban a kapcsolók hüvelye és a be­dugott dugók nyaka közt a gyakran ta­pasztalt hiányos kontaktust megjavítani. A kapcsolóhüvely tudvalevőleg a gyűrű­alakú szájrészt képviseli, mely által a dugó lényegileg vezetését nyeri. Ezen mechani­kus funkczión kívül azonban a kapcsolóhü­vely még elektromos funkcziót is teljesít, a mennyiben ez föltétlenül szükséges ah­hoz, hogy a vezetéknek azon szempontból való megvizsgálása, hogy nincs-e elfog­lalva, ismert módon foganatosítható legyen. Nem kevésbé fontos funkcziót teljesít a kapcsolóhüvely számtalan egyéb önműködő csappantyúkkal vagy izzólámpákkal bíró rendszernél, melyeknél a vizsgáló vezeték a csappantyúk újból fölállítására szolgáló tekercsekkel, illetőleg az izzólámpa-relais­kel van összekötve és az ez utóbbiak mű­ködtetésére szükséges áramot a dugón ke­resztül kapja. E czélra a dugón rendszerint egy külön kontaktusnyak van alkalmazva, melybe a dugózsinórokon át bizonyos fe­szültségű áram lesz vezetve. A dugó a kapcsolóhüvelyt kitölti és ezt belső csupasz oldalán érinti, ha a dugó teljesen be van tolva. tömegesen Mivel azonban a kapcsolók való gyártásánál sohasem érhető el, hogy valamennyi dugó pontosan beüljék bárme­lyik kapcsolóhüvelybe, és miután ezenfölül a kopás következtében a méretek is idővel megváltoznak, gyakran megtörténik, hogy a kapcsolóhüvelyben lazán ülő dugónyaknak a hüvellyel való kontaktusa hiányos. A jelen találmány ezen hiányon vau hi­vatva segíteni és pedig az által, hogy' a kapcsoló testére, azzal fémes összeköttetés­ben, egy rúgó van erősítve, mely egy áramzáró tuskót hord. E tuskó kissé be­nyúlik a kapcsoló hengeres üregébe és így a dugó bedugásakor visszanyomatik. A dugó nyakára gyakorolt nyomása által ezen áramzáró tuskó jó fémes érintkezést hoz létre, mert a fajlagos fölületi nyomás e tuskó hegyén természetszerűleg sokkal na­gyobb, mint a dugó nyaka és a kapcsoló­hüvely közti közép fajlagos fölületi nyomás. A mellékelt rajz t. ábráján a jelen szerkezettel fölszerelt kapcsoló oldalnézetben. 2. ábráján elülnézetben van bemutatva. Az (a) kapcsoló testére a (c, c) csavarok segélyével egy (b) rúgó van erősítve, mely egy újezüstből készült (d) áramzáró tuskót hord. E tuskó egy a kapcsoló testében el­rendezett (e) köralakú nyíláson át a hüvely

Next

/
Thumbnails
Contents