25714. lajstromszámú szabadalom • Mechanikus előhívó készülék fotografiai képszalagok számára

Megjelent tí)02. évi november hó 6-án. IRÁS Mechanikus előhívó készülék fotográfiái képszalagok számára. POLLÁK ANTAL ELEKTROTECHNIKUS BUDAPESTEN, EGYESÜLT VILLAMOSSÁGI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG CZÉG ÚJPESTEN ÉS D, ! SILBERSTEIN FRIGYES ÜGYVÉD BÉCSBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 május hó 13-ika. MAGY. KIR SZABADALMI KH HIVATAL SZABADALMI LE 25714. szám. IX/f. OSZTÁLY. Jelen találmány tárgya egy fotográfiai előhívó exponált képszalagok számára, mely lehetővé teszi, hogy az ilyen képszalagokat egy bizonyos minimális hosszúságtól kezdve mechanikai úton az előidéző és rögzítő für­dőkön vezethessük keresztül a nélkül, hogy a folyadéktartályokban vezetőhengereket és vezetőszalagokat kellene elrendeznünk. A találmány lényege abban van, hogy a kép­szalag mozgása kényszermozgás útján egy szűk résben megy végbe, mi mellett gon­doskodhatunk arról is, hogy kizárólag ez a szűk rés alkossa az előhívó fürdő tartá­lyát, úgy hogy ez utóbbi csak kis fölület­tel van a levegőnek kitéve és ennek foly­tán a levegő bontó hatásával szemben meg van védve, mi mellett még az az előny is mutatkozik, hogy a képszalagok mindig friss, el nem gyöngült előidéző folyadékkal jutnak érintkezésbe, a mi a gyors előidé­zés tekintetéből, mely pl. a Pollák és Vi­rág-féle gyorstelegráfnál megkívántatik, nagy jelentőséggel bír. A találmány egy foganatosítási alakja a mellékelt rajzokon van föltüntetve, hol az 1. ábra a készülék fölülnézete, a 2. ábra annak oldalnézete, mely a hajtó­szerkezetet tünteti föl. A 3. ábra függélyes hosszmetszet kisebb léptékben. A 4. ábra a készülék elölnézete. Az 5. ábra metszet az 1. ábra 5—5 vonala szerint. Az (1) keretben van a (2) tartály az elő­idéző folyadék számára és a (15) tartály a rögzítőfolyadék számára elrendezve (3— ! 5. ábrák). A (2) tartály félhenger- vagy más hasonló alakú teknőt alkot, melyben a I (6) csavarok révén a (3) félhenger vagy más efféle akképen van elrendezve, hogy a fenék és a henger párhuzamos palástfö-I lületei között egy szűk (4) rés képződjék, | mely egyrészt az előidéző folyadék fölvé-I telére, másrészt a képszalag vezetésére ; szolgál. (5)-nél (3. ábra) ez a rés a fenék­! lap egy vagy több hornya által alkotott ki­bővüléssel bír, mely arra való, hogy szin­tén előidéző folyadékkal teljen meg oly j czélból, hogy a képszalagnak a résen való j áthaladása alkalmával a homorú fenékfö­lülethez szorított oldala (5)-nél szabadon

Next

/
Thumbnails
Contents