25711. lajstromszámú szabadalom • Gázizzólámpa

Megjelent I í)(>2. évi november lió G-án. MAGY SZA1IADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI LEI RAS 25711. szám. n/d. OSZTÁLY. Gázizzólámpa. LUCHAIRE HENRIK LAJOS AMADÉ ÉS LECOMTE ÁGOST MÉRNÖKÖK PARISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 május hó 7-ike. A találmány tárgyát egy izzólámpa ké­pezi, melynél a lángzó az izzótesttel és a gázvezetékkel oldhatóan van összekötve. A berendezés olyan, hogy azt bármely meg­lévő lámpánál, különösen pedig vasúti kocsilámpánál alkalmazhatjuk. A lámpát bármely gázzal, így kőszéngázzal, olajgáz­gázzal és csöppfolyós szénhydrogénekből előállított gázokkal is táplálhatjuk. Ez a lángzó berendezés többféle előnyt nyújt. A lángzót nem lehet a reflektor eltávolítása előtt kivenni, de ennek megtörténte után teljesen levehető, miáltal javítások esz­közlésére hozzáférhetővé válik, a harangot pedig kényelmesen kitisztíthatjuk. Az izzó­harisnya rugalmas fölfüggesztése következ­tében el nem törhet. A találmány tárgyát képező lámpa a csa­tolt rajz 1—2. ábráján példaképen két kiviteli alakjában látható; a 3. ábra metszet az 1. ábra 1: —2 vona­lan at; a 4. ábra metszet az 1. ábra 3—4 vona­lán át. Az (a) gázcső a (b) tartályba torkollik, melyből a gáz a (c d) csövön át az (e) fúvókához áramlik. Az (e) fúvókát körül­vevő (f) védőköpeny megakadályozza azt, hogy a gáz a láng lobogásánál a fúvó­szájból való kiáramlása helyén meggyúj­tassék. A gázhoz keverendő levegő az (f) köpeny nyílásán áramlik be. A (g) lángzó­cső helymegtakarítás czéljából meg van hajlítva. A (g) csőre a tartókarral ellá­tott (o) izzótest van szerelve. A lángzó fölött a (h) reflektor van elrendezve, me­lyen a lépcsőzetes (i) lemez van" megerő­sítve; ez a lemez megakadályozza azt, hogy a lángzót kivegyük, mielőtt a (h) reflek­tort eltávolítottuk volna. Ez utóbbi akként van alakítva, hogy sem a behelyezésnél, sem pedig a kivételnél nem sérti meg az izzótestet. A lángzószerkezet megmarkolá­sára a (k) fogantyú szolgál. A reflektor­ban az (1) elvezetőcső van elrendezve. A lámpát alul az (m) harang, fölül pedig az (n) födél zárja el. A 2. ábrán a lángzócsőnek a gázveze­tékkel való rugalmas összeköttetése lát­ható, hogy az izzótestet rázkódtatások el­lenében megvédjük. Ez a berendezés egy a (d) gázcsővel a (q) gyűrű útján összekö­tött (p) köpenyből áll, melyet a (g) ke­verőcső meghosszabbítását képező (r) kö­peny vesz körül. A két köpeny egymástól

Next

/
Thumbnails
Contents