25695. lajstromszámú szabadalom • Osztályozó gép poralakú anyagok számára

Megjelent 15)02. évi november hó 5-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 25695. szám. IV/i. OSZTÁLY. Osztályozógép poralakú anyagok számára. KAKAO-COMPAGNIE THEODOR REICHARDT, GESELLSCHAFT MIT BESCHBÁNKTER HAFTUNG CZÉG WANDSBEKBEN (NÉMETORSZ). A szabadalom bejelentésének napja 1902 május hó 12-ike. A jelen találmány tárgyát egy poralakú anyagok, pl. dara, gabonaliszt, finomra őrölt kakaó, téglaliszt, festékek stb. osz­tályozására szolgáló gép képezi, mely az il­lető anyag részecskéit nagyságuk, illetve fajsúlyuk szerint osztályozza. A gépnek egy kiviteli alakja a mellékelt rajzon van föltüntetve. Az 1. ábra a gépnek részben metszett ol­dalnézetét; a 2. ábra annak fölülnézetét; a 3. ábra pedig vízszintes metszetét tün­teti föl. A gép áll egy (o) hajtószíjdobbal ellá­tott (a) forgó fujtatóból, egy sík födő-és fenékalakkal és többszörösen görbített ol­dalfalakkal bíró és a fujtató tokjához csatlakozó, négyszögletes keresztmetszetű csőből, ebből a csőből oldalt kinyúló (c) kivezetőcsőtoldatokból, ezen csőtoldatok belső nyílásai előtt elrendezett, és kívül elhelyezett forgattyúkkal mozgatható (d) csapószelepekből, (g) gyüjtőtartány okból, melyekbe a (c) csőtoldatok torkolnak, ezen edényekre függesztett (i) zsákokból, vagy egyéb gyűjtőedényekből, egy (h) tartány­ból, melybe a (b) csőnek a fújtatótól el­fordított vége torkol, egy (i) zsákkal el­látott nagyobb (m) tartányból, mely (1 k hl és gl) csövek által a (h és g) tartá­nyokkal és egy (n) cső által a fújtató (A) tokjával van összekötve és végül egy (f) táplálócsőből, mely az (n) csőbe torkol. A (b) cső külső fölületén az (e) állítófor­gattyúk rögzítésére szolgáló ívalakú (p) akasztófölületek vannak elrendezve. A gép működési módja a következő: Az (f) táplálócsövön át az (a) fújtatóhoz vezetett anyagot ez a fújtató (b) csövön áthajtja, miközben az anyag a görbített (b) cső belső fölületeihez többszörösen hozzáütődik. Az anyag egyes részecskéi ez által nagyságukhoz, illetve fajsúlyukhoz ké­pest különböző távolságra vitetnek tova és a többé-kevésbbé nyitott (d) csapósze­lepek által az oldalt lévő (c) kibocsátó­csőtoldatokba téríttetnek. Az anyag osz­tályozása e közben oly módon történik, hogy a nehezebb, durvább alkatrészek a (c) toldatokba és a (g) tartányokba haj­tatnak, melyek a (b) cső görbületének külső oldalán vannak elrendezve, és hogy az egyes részecskék a fújtatótól annál messzebb fekvő (g) tartányokba kerülnek, minél könnyebbek és finomabbak azok, to­vábbá, hogy a port a légáram a (b) cső

Next

/
Thumbnails
Contents