25675. lajstromszámú szabadalom • Gép gyapotnak szivarkák szopókáiba való beillesztésére

— 2 -A meghajlított (25) karra a (26) vályú fölött a (30) rúgó van szerelve, melynek sza­bad vége villa-alakban van kiképezve és a vályúnak gyűrű-alakú végén fekszik föl. A (13) vezetékben egy harmadik (31) szán van elrendezve, melynek egyik végére a (32) villarúd van megerősítve, mely a gyapotnak a szivarka szopókájába való be­vezetésére szolgál. A (4) emeltyűnek fölső (8) részében (2. ábra) egy szögemeltyű van ágyazva, mely­nek rövidebb (33) karja (34) peczkével a (6) kengyelre erősített (36) lemezben kiké­pezett (35) hasítékban csúszik. A hosszabb (37) karban a (38) hasíték van kiképezve, mellyel a (32) villarudat hordó (31) szán­nak (39) peczke kapcsolódik. A (16 18) olló előtt egy fogó van el­rendezve, melynek egyik (40) része helyt­álló, míg másik (41) része mozgatható (1. ábra). A (41) fogórész a (43) csap körül for­gatható (42) karra beállíthatóan van meg­erősítve. A (44) rúgó a (41) részt rende­sen a (40) rész felé igyekszik hozni, ha ezt a (45) bütyökkorong (3. ábra) megengedi, mely a (46) tengelyre van ékelve. A bü­tyükkorong a kellő pillanatban megemeli a (42) kart a (41) fogórésszel együtt. A (32) villarúd előtt ennek pályájában a V-alakú (176) fejrész (1. ábra) van elren­dezve, melyben a (48) furat (3. ábra) van j kiképezve, melyen a villarúd a gyapotot ; keresztül tolja a szivarka szopókájába, mely ezen pillanatban a fejrészbe van be­illesztve. A fejrész, a (68) henger és a (62) asz-­talka (1. ábra) bármely szopókával ellá­tott szivarkahüvely előállítására szolgáló gépnek alkatrészei lehetnek. A jelen találmány tárgyát képező gép- ' ben a szivarkahüvelyek a szopókahüvely beillesztése után a (62) asztalkára ejtet­nek és ezen addig tolatnak előre, míg a (176) fejrésszel szembe nem kerülnek, mi- > nek megtörténtével azok egyenként a (176) ; fejrész (48) bemetszésébe illesztetnek, mely helyzetben mindaddig vesztegelnek, míg a (32) villarúd egy gyapotdarabot nem tölt be a szopókába. Természetes, hogy a szivarkahüvelyek mozgatására és rögzítésére különböző szer­kezetek szolgálhatnak. így pl. a (176) fejrészt a szokásos szi­varkatöltő gépeknél használatos átfúrt tö­vissel helyettesíthetjük, melyre a szivarka­hüvelyt rátoljuk és ezután egy fogó segé­lyével rögzítjük. A gép működése a következő: Alkalmas átmérőjű gyapotgomolyagot a (29) taitályba helyezünk és a szabad véget a tölcséralakú (28) vég fölött a (26) vályún a villaalakú (30) rúgó alatt addig húzzuk kifelé, míg a gyapot vége annyira ki nem áll a (27) gyűrűrészből, hogy a (40 41) fogók azt megfoghatják. Az (1) rúdnak balfelé való mozgása köz­ben a (4) emeltyű a beállítható (38) rúd segélyével kilendíttetik, a mikor is az emeltyűnek (9) peczke a (10) villa segé­lyével jobbra mozgatja a (12) szánt és ez­zel együtt a (20) lemezt; ez utóbbi a (21) hasíték és a (22) peczek révén vissza­tolja a (23) szánt, mely magával meneszti a (26) vályút a villaalakú (30) rúgóval együtt; eközben a gyapot a (40 41) fo­góban fogva tartatik, úgy hogy a (30) rúgó a gyapoton egyszerűen visszacsúszik addig, míg a vályúnak (22) vége annyira nem mozgott vissza a (16 18) ollótól, hogy a reá következő előre mozgásnál a gyapotot elegendő darabbal előre nyomja a (40 41) fogóba. A vályú, visszamozgása után, a (21) hasítéknak megfelelően bizo­nyos ideig nyugalomban marad. Ugyanezen idő alatt a (12) szán a (11) lemezzel együtt oly darabbal mozgott jobbra, hogy a (14) hasíték az ollónak mozgatható (16) szárán elrendezett (15) peczekre hatván, az ollót összecsukja, mely a gyapotról egy kis darabot levág, a mikor is a vályú épen ezen kis darabbal mozgott vissza. Ezután a (32) villarúd (mely a (33 37) szögemeltyű révén a (31) szánnal együtt jobbra mozgattatik), folytatólagos előre­mozgása közben megragadja a levágott da-

Next

/
Thumbnails
Contents