25672. lajstromszámú szabadalom • Elektromágneses mintaleolvasó berendezés szövőszékekhez

Megjelent li>Ö2. évi november lió f>-án. MAGY. KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI KA S 25672. szám. XIV/b OSZTÁLY. Elektromágneses mintaleolvasó berendezés szövó'székekhez és hasonlókhoz. MACQUISTEN ARTHUR PENRHYN STANLEY HITES KÖNYVVEZETŐ GLASGOWBAN. A sz ibarialom bejelentésének napja 1902 május hó 20-ika. Bizonyos szövőszékeknél, melyek mintá­zott szövetek szövésére szolgáló berende­zésekkel vannak fölszerelve, a mintaképező szálak kiválasztására elektromágnesek szol­gálnak, ezeket pedig oly áramkörök ger­jesztik, melyek zárására egy a mintának megfelelően vezető és szigetelő részekkel bíró fémlemez és ezen fekvő kontaktusdró­tok szolgálnak. Ezek a sorokban ielrende­zett kontaktusdrótok képezik a minta leol­vasására szolgáló tagokat és egy-egy ká­bellé egyesített vezetékdróttal vannak ösz­szekötve, melyek másrészt az elektromág­nesekkel létesítenek kapcsolatot. Minthogy a leolvasó kontaktusdrótok kopásnak van­nak kitéve, tehát beállításra vagy javí­tásra szorulnak, ellenben a vezetődrótok, mikor azok egyszer el vannak helyezve és az elektromágnesekkel össze vannak kötve, semmiféle javításra vagy újabb beállításra nem szorulnak, minthogy továbbá a vezető­drótok lágyak és hajlékonyak, a leolvasó­drótok ellenben kemények és csak alig ru­galmasak, igen fontos a mintaleolvasódró­tok oly elrendezése, hogy azokat a vezető­drótok összezavarása nélkül könnyen el le­hessen távolítani és újakkal pótolni. A találmány czélja már most az, hogy a Jeolvasódrótokat a vezetődrótokkal köny­nyen oldható módon kapcsolhassuk és a mintaleolvasásokat a vezetőkkel összekötő szerkezeteket lehetőleg egyszerűen szer­keszthessük. A találmány tárgya a csatolt rajzon lát­ható. Az (A) mintaleolvasó egyes drótjai egy síkban, egymással párhuzamosan feksze­nek, rugalmasak, úgy hogy szükség esetén, mikor a (P) mintalap a drótok felé szo­rul, kissé kitérhetnek. Hogy a drótok kellő helyzetét biztosíthassuk és hogy azokat megbizható elektromos kontaktus létesí­tése czéljából eléggé ellenállóakká tehes­sük, a drótokat akként rendezzük el, hogy egymást ne érintsék, szigetelő anyagba ágyazzuk azokat és két fából vagy más szi­getelőből készült és ezenkívül a (D) szi­getelő lapokkal bevont (B) lécz közé fog­juk be. Az egészet a két (C) hosszanti lécz közé csíptetjük, a léczeket csavarokkal összeszorítjuk és a leolvasó berendezés ke­retére szereljük. A leolvasódrótok a be­fogó szerkezet mindkét oldalán bizonyos tá­volságra kiállanak. Hogy a drótok oldal­irányban el ne tolódhassanak, két oldalt két-két, egymást keresztező (E) fonál se­gélyével rögzítjük azokat. A (G) kábelnek több ere van, ezek mind-

Next

/
Thumbnails
Contents