25653. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék folyékony tüzelőanyagok egyenletes elgőzölögtetésére és a képződött gőzöknek astmosférikus levegővel vagy szénhydrogángázokkal való tökéletes keverésére

Megjelent 1902. évi november lió 2-án. SZABADALMI MAGY KIR. HlVATAL r SZABADALMI LEIRAS Eljárás és készülék folyékony tüzelőanyagok egyenletes elgőzölögtetésére és a kép­ződött gőzöknek atmosphárikus levegővel vagy szénhydrogén-gázokkal való tökéletes keverésére. A jelen találmány tárgyát folyékony tü- \ gére engedjük hatni, a fölső folyadékré­zelőanyagok, pl. petróleum, benzin, alkohol teg jóval könnyebben elgőzölög, mint a és egyéb folyékony szénhydrogének egyen- többi folyadékrész, mert: a fölső folyadék­letes elgőzölögtetésére és ezen szénhydro- réteg kezdődő elgőzölgése folytán az alsó géngőzöknek atmoszférikus levegővel vagy folyadékrétegek hőfokának szükségképen valamely szénhydrogéngázzal való tökéle- j sülyednie kell, úgy hogy az elgőzölgés tes keverésére szolgáló eljárás és készű- ; többé nem mehet végbe oly mértékben, lék képezi. Az így nyert gázkeverék vilá- | mint azelőtt, azaz az elgőzölgés igen gyor­gítási czélokra, gázmotorok hajtására stb. ' san alább száll. Ez okból kénytelenek va­van hivatva szolgálni. ! gyünk a készüléket fölmelegíteni, a mi a A számtalan kísérlet, melyet eddig vé- | készülék berendezését körülményessé teszi geztek, arra hogy a levegőt szénhydrogén- j és üzeme, a folyadékgőzök könnyű meg­gőzökkel tökéletesen keverjék, nem szol- gyúlhatása folytán, veszélyes lesz. gáltatott kielégítő eredményeket, mert az j A jelen új eljárás rendkívül egyszerű, alkalmazott készülékeknél hiányoztak ama egyszersmind teljesen robbanásmentes, mi­berendezések, melyek a keverendő anya- után az itt használt készüléknek minden­gok egyenletes fölvételét és szétosztását i féle fűtése, illetőleg fölmelegítése fölös­lehetővé teszik. | leges. Az eljárás egyszersmind az elgőzö-Az e czélra eddig leggyakrabban alkal- , lögtetendő folyadék mindenféle összegyü­mazott eljárás abban áll, hogy a levegőt a lem lését, illetőleg megtorlódását kizárja, készülékben lévő folyékony szénhydrogénbe mert a folyadék a készülékbe lassan-las­szétoszlott állapotban engedik beáramlani, san, előre meghatározott mennyiségekben hogy ily módon a szénhydrogént a leve- jut be, és pedig vagy azon ponton, a hol gővel tökéletes érintkezésbe hozzák. az atmoszférikus levegő bevezetése, vagy Ismeretes tény azonban, hogy, ha a szén- pedig: a hol a gázkeverék kivezetése tör­nél telítendő levegőt vagy egyéb gázokat | ténik. Az elgőzölögtetendő folyadék a ké­az elgőzölögtetendő folyékony szénhydro- I szüléken a levegővel vagy egy irányban, génnek vastagabb vagy vékonyabb réte- | vagy ellenkező irányban halad át, minden-25653. szám. II/O. OSZTÁLY. DE LAITTE BENŐIT LEOPOLD MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 25-ike.

Next

/
Thumbnails
Contents