25629. lajstromszámú szabadalom • Eljárás alkalmas kezelés mellett színüket megváltoztató lenyomatok előállítására

Megjelent, 11H)2. évi október lió 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25B29. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Eljárás alkalmas kezelés mellett szinöket megváltoztató lenyomatok eló'állítására. DR KRETSCHMANN ERNŐ GYAKORLÓ ORVOS GROSS-LAFFERDEBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 november hó 25-ike. Jelen találmány tárgya eljárás olyan két vagy több színnel előállított tarka lenyoma­tok előállítására, melyeknek színárnyalatai bizonyos behatások következtében ideigle­nesen vagy állandóan megváltoznak. Az ilyen lenyomatokat vagy képeket kü­lönböző eljárás mellett állíthatjuk elő, ne­vezetesen vagy úgy, hogy a közönséges nyomdafestékeket és az úgynevezett sym­pathetíkus színeket egymás mellé, ill. egy­más fölé nyomtatjuk, vagy pedig úgy, hogy az említett tényezők elegyítése révén új festéket vagy szint állítunk elő. Az ezen czélra legalkalmasabb ismeretes preparátumok a kobalt haloidsói, ezek közül pedig különösen megemlítendő a kobalt­chlorür, azonban egyáltalában bármely olyan" sót" alkalmazhatunk az eljárás keresz­tülviteléhez, mely olyan tulajdonsággal bír, hogy a segélyével előállított nyomtatvá­nyok, rajzok stb., bizonyos föltételek mel­lett színüket megváltoztatják. így például ha a reaktió előtt vörös szinű kobaltchlorürt közönséges vörös nyomdafes­tékkel kombináljuk, még pedig akár ele­gyítés, akár egymás fölé való nyomtatás által, úgy reakczió nélkül mély vörös szin­tónust kapunk, míg ellenben a reakczió után a tónus ibob-ikékre változik, melynek kiegészítő szinei: kék. zöld és vörös. Ha a föntebbi módon egyidejűleg állé­kony és syinpathetikus festéket alkalma­zunk, olyan egészen új változékony szin­árnyalatokat kapunk, a melyek csupán csak sympathetikus festékekkel való nyomtatás­nál sohasem érhetők el. Az illető nyomda-festék előállítása ismert módon, pl. úgy történik, hogy a megfelelő vegyszereket finoman összedörzsöljük ken­czével (Firniss), ill. közönséges nyomda­festékkel. A képek vagy rajzok nyomtatása szintén ismert módon hajtatik végre, úgy, amint az két vagy több színnel előállított szines nyomtatásoknál általában szokásos. A sympathetikus festékek színárnyalatá­nak megváltozása a legtöbb esetben a föl­hevítés vagy esetleg bármely más külső behatás következménye és a beálló szín­változások vagy csak átmenetiek, azaz mú­lékonyak, vagy pedig állandóak. Az első esetben ugyanis a külső behatás (pl. heví­tés) megszüntetésével a színek ismét fölve­szik eredeti árnyalatukat, míg a második esetben a behatás megszűnte után más szint vagy legalább is más színárnyalatot mutat­nak a festékek. Szintúgy lehetséges az alkalmazott sym­pathetikus festékek természetének megfele­lőlen az is, hogy a képek és hasonlók a

Next

/
Thumbnails
Contents