25593. lajstromszámú szabadalom • Javított eljárás bőröknek titánsók és páczfesték-anyagok segélyével való festésére

Megjelent 1902. évi október lió 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS ZOöHd. szaru. XI/a. OSZTÁLY. Javított eljárás bőröknek titánsók és páczfestékanyagok segélyével való festésére. DR DREHER KÁROLY VEGYÉSZ FREIBURGBAN (BADEN). Pótszabadalom a 23711. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1902 márczius hó 25-ike A 23711. sz. szabadalom leírásában be­jelentő kimutatta, hogy a- titánsavnak isme­retes, savanyúan reagáló oldataival, mint pl. oxálsavval, folysavval vagy sósavval készített oldataival vagy pedig a megfelelő sók segélyével, mint pl. az ismert titán­alkálifluoridok vagy titánalkálioxalátok se­gélyével, páczfestékanyagok együttes alkal­mazása mellett, mindenféle bőrök igen tö­kéletesen megfesthetők. A bejelentő ugyancsak az említett sza­badalomban azt is kimutatta, hogy a titán­sóknak a páczfestékanyagokkal való lakk­képzésére a kémiai anyagoknak egész so­rozata siettetőleg hat, és hogy ilyen anya­goknak a festésnél való alkalmazása mel­lett, különben tökéletesen egyenlő munka­föltételeknél és azonos titántartalom mel­lett, sokkal tökéletesebb színezés érhető el, mint ha az ismert titánoldatok és páczfes­tékanyagok csakis magukban alkalmaztatnak. Ezeu segédsók közül, mint különösen elő­nyös hatásúakat, itt csakis az alkáliáknak acetátjait és formiátjait említjük meg. A segédsók a legkülönbözőbb módon jö­hetnek alkalmazásba. így pl. lehetséges a titánsóoldat és a festékanyagoldat elegyével előzőleg kezelt bőröket a segédsók oldatai­val való utólagos külön kezelésnek alávetni, de szintén lehetséges a segédsókat a fes­tékanyagoldatokhoz is adagolni és a bőrö­ket a segédsó és a festékanyag elegyével való előleges kezelésnek alávetni és később a titánoldattal való utólagos kezelés segé­lyével a színeket kifejleszteni. Az alkáli­acetát vagy formiát mindenik esetben köny­nyen kiválasztja a titánsavat, mely in sta­tus nascendi, páczfestókanyag jelenlétében az utóbbival azonnal festéklakkot képez. A titánsavhoz kötött erősebb savak, mint pl. az oxalsav, folysav vagy sósav e közben egyszerű kémiai helyettesítés ál­tal leköttetnek alkálisók alakjában, illékony eczetsav vagy hangyasav fölszabadulása mellett, a melyek azonban sem a titánsa­vat nem képesek föloldani, tehát ennek lakk-képzését nem akadályozhatják, sem a bőrre nem hatnak kártékonyán, mivel igen gyenge savak. A bejelentő további kísérletei nyomán arra az eredményre jutott, hogy a titán­savnak a páczfestékanyagokkal való lakk­képzése sokkal gyorsabban és tökéleteseb­ben történik, ha az ismert savanyúan re­agáló titánoldatok, tehát az oxalsav, folysav vagy sósav, vagy bármely más sav segé­lyével előállított titánoldatok helyett, vagy pedig a megfelelő ismeretes savanyúan

Next

/
Thumbnails
Contents