25578. lajstromszámú szabadalom • Eljárás aromás nitrotesteknek aminokká való redukálására

Megjelent lí)02. évi október lió 24-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 2557B. szám. IV'/h/l. OSZTÁLY. Eljárás aromás nitrotesteknek aminokká való redukálására. C. F. BOEHRINGER & SÖHNE CZÉG MANNHEIM MELLETTI WALDHOFBAN. Bejelentésének napja 1902 április hó 19-ike. Elsőbbsége 1901 május 14-töl kezdődik. Az aromás nitrotesteknek elektrolytikus redukálását a megfelelő aminokká eddig csak savanyú oldatban, vagy szuszpendálva sikerült foganatosítani. Csak egészen külö­nös esetekben, a mikor ezen redukcziófázist, úgy látszik, szerkezeti föltételek támogatják (Elbs, Zeitschrift für Elektrochemie V, 113. Rohde, Zeitschrift für Elektrochemie VII, 328, 338.) sikerült alkoholos-alkalikus oldat­ban Í3 a nitrotestnek aminná való elektro­lytikus redukálása. Kendall sótartalmú vizes oldatban technikai kivitelre sohasem jutott 21,131. számú német szabadalma szerint állí­tólag elektrolyzis útján nitrobenzolból anilint készített. Ezen szabadalmi leírásnak tárgyi­lag teljesen elégtelen adatai folytán azon­ban lehetetlen itt egyáltalában egy «eljárás­ról» beszélni. Újabban a 121,899. és 121,900. számú német szabadalmak eljárásai szerint nitroszénhydrogéneket alkalikus vizes szusz­penzióban elektrolyzisnek vetettek alá és ekképen azo- és hydrazotesteket készítettek. Ez idő szerint tehát ismeretlen olyan tech­nikailag keresztülvihető eljárás, mely egé­szen általánosan, függetlenül a redukálandó kiindulási anyag szerkezetétől, az elektroly­tikus segédeszköz sajátossága folytán lehe­tővé tenni a nitrotesteket vizes-alkalikus szuszpenzióban bő kihozatal mellett a meg­felelő aminbázisokká átalakítani. Kitűnt már most, hogy sikerül a nitro­testeket alkalikus és alkalisótartalmú szusz­penzióban aminokká redukálni, ha rézkató­dát, esetleg rézpor hozzáadása mellett alkal­mazunk. Az eljárás minden eddig megvizsgált nitrotestnél czélhoz vezetett; segítségével sikerül pl.: a m-nitranilint is, melyből Elbs és Kopp (Zeitschrift für Elektrochemie V, 110) az ő eljárásukkal nem tudtak diamint kapni, simán m-phenylen diaminná redu­kálni. Az áram kihasználása, hacsak a keletke­zett amin az alkali folytán chemiailag meg nem változik, többnyire majdnem quantitativ. A bazisoknak, különösen a folyadék állo­mányúaknak elválasztása igen egyszerű és az ismert eljárások valamelyike szerint tör­ténik. A nitrotesteknek alkalisótartalmú folya­dékban való elektrolytikus redukálásával alkalinak és chlórnak nyerése is összeköt­hető, a mi ezen alkalikus redukálási mód­szernek jelentékeny előnye a savanyú oldat­ban való redukálással szemben.

Next

/
Thumbnails
Contents