25559. lajstromszámú szabadalom • Tömítés ajtók, ablakok és hasonlók számára

Megjelent 1í>03. évi október hó 13-án. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25559. szára. Víll/d. OSZTÁLY. Tömítés ajtók, ablakok és hasonlók számára. PINNEBERGER EISENBAU-ANSTALT P. HOSSFELD CZÉG PINNEBERGBEN. Bejelentésének napja 1902 április hó 12-ike. Elsőbbsége 1900 november 2-től kezdődik. A legelterjedtebb tömítési mód abban áll, hogy az ablak- vagy ajtószárnyra egy ! fémből való szegőléczet erősítenek, mely i mellett az ablak vagy ajtó béllésdeszkáján | egy az előbbinek megfelelő második szegő­lécz rendeztetik el. Hogy ezen szerkezet se­gélyével tömítő zárás nem érhető el, az már abból is kitetszik, hogy az anyag megvete­medése következtében a szárny és a bél­lésdeszka tökéletlen illeszkedésének kell előállania. Azon tömítési módok, melyek azon alap­szanak, hogy a szárnyak és deszkák között gummiszalagok alkalmaztatnak, viszont azon okból tekintendők fogyatékosoknak, mivel a gummi megnedvesedése alkalmával hozzá- , tapad az ablakkerethez és így már rövid idő múlva tönkremegy. A jelen találmány szerint, mely a mellé- j kelt rajzlapon az 1. ábrán metszetben és a 2. ábrán nézetben van föltüntetve, olyan j tömítő keret jön alkalmazásba, mely ru- ; galmas, legelőnyösebben sárgarézből készí- j tett (a) fémléczből áll s melynek kereszt­metszeti alakja az 1. ábrán bemutatott ki- ' vitelből világosan kitűnik. Ezen elrendezésnél azon okból kell tö­mítő zárásnak bekövetkeznie, mivel a ru­galmas lécz tökéletesen csatlakozik a (b) szárnyhoz és ezt minden oldalról teljesen tömíti. Az (a) lécz és a (c) deszka közötti térbe egy a lécz egész hosszában végignyúló (d) gummiszalag van beeresztve, melynek ren­deltetése az, hogy az (a) léczre ható nyo­mást fölvegye és a belső teret a külleve­gőtől tökéletesen elzárja. A * gummiszala­got, ezen elrendezése mellett a nedvesség nem befolyásolhatja, mivel tökéletesen védve van a lécz által. Hogy az (a) lécz ütköző végeinél akadály­talanul kiterjeszkedhessek, nevezett végei­nek belső oldalánál megfelelő (f) térközök vannak fönthagyva. Természetesen, a leírt tömítés a béllés­deszka helyett az ajtó- vagy ablakszárnyon is alkalmazható. SZABADALMI IGÉNY. Tömítés ajtók, ablakok és hasonlók szá­mára, jellemezve az ajtó- vagy ablak­szárnyhoz vagy deszkához erősített, ru­galmas, (d) gummiszalagbetéttel bíró (a) szegőlécz által. PAI±A8 BÉSZVÉNYTÁR8A8A0 NYOMDÁJA 'UDAPESTEN. (1 rajzlap melléklettel.)

Next

/
Thumbnails
Contents