25551. lajstromszámú szabadalom • Hullámpályás szivattyú

Megjelent 1902. évi október bó 16-án. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25551. szám. XXI/C. OSZTÁLY. Hullámpályás szivattyú. AUDIGUEY ANDRÉ MECHANIKUS GENSACBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 28-ika. Jelen találmány tárgyát állati vagy emberi erővel hajtandó oly szivattyú képezi, mely­nél a dugattyú alternativ mozgása egy hul­lámvonal alakú pályán mozgó kocsi segé­lyével idéztetik elő. A mellékelt rajzban ezen szivattyú egy kiviteli példában van bemutatva. Az 1. ábra a szivattyú oldalnézete, a 2. ábra függélyes metszete, a 3. ábra vízszintes metszete, a 4. ábra a szelepszekrény elölnézete. Az 5. és 6. ábra ugyanannak két külön­böző, függélyes metszete. A 7., 8. és 9. ábrák a szelepszekrény el­választására és szelepek gyanánt szolgáló rézlemezek és bőrlapok fölülnézetei. A 10. és 11. ábra a dugattyú mozgatá­sára szolgáló kocsi oldal- és fölülnézete. A mint az 1—3. ábrákból látható, a szi­vattyú (A) dugattyújának (B) rúdja a (C) kocsival mereven van összekötve. E kocsi három (H) karjának mindegyike egy-egy (D) görgővel van ellátva, melyek a hullámvonal i alakban kiképezett (I, E) pályában mozog- j nak, ha a (C) kocsit a (G) rúd elé, az (F) hámfába fogott lovak segélyével forgó moz­gásba hozzuk. Az (E, I) pálya három hul­lámheggyel és három hullámvölggyel bír­ván, a dugattyú a kocsinak egy fordulása alatt háromszor mozog föl és le. Az (E, I) pálya alsó része (J) csavarokkal a szivattyú testéhez vaii erősítve. Az (A) dugattyú, mely­nek rúdja a (K) tömítőszelenczében mozog, egy körülfutó (M) csatornával bír, mely ólommal van kitöltve. A dugattyú oldalfala azonkívül az (N) bőrgyűrűvel van borítva) A (C) kocsi a (B) dugattyúrúdon két (P, 0) pofa között van rögzítve. Az (0) pofa fölül egy olaj fölvételére szolgáló, köralakú csa­tornával van ellátva, melybe a (C) kocsinak egy gyűrűs bordája fekszik bele. A (P) pofa a (Q) lemezen ugyanily módon van ágyazva. Az (R) hengerrel két (S, T) cső közleke­dik, melyek periodikusan szívásra és nyo­másra szolgálnak és az (U) szelepszekrény­hez vezetnek. Ezen szelepszekrény három (V, W, X) szakaszra van osztva, melyek csavarok segé­lyével egymással egyesítve vannak. (V) sza­kasz a légüstöt képezi és az (Y) nyomó csővel közlekedik, míg az (X) szakasz a (Z) szívó csővel áll összeköttetésben. A dugattyú­henger födőlapjában az (L) dugó van beig­tatva, mely az indítás előtt víz betöltését teszi lehetővé. A (W) szakaszt a (b) válasz­fal (6. ábra) két részre osztja. A (V) és (W), továbbá a (W) és (Z) sza­kaszok között egymásfölött sorban az (e)

Next

/
Thumbnails
Contents