25547. lajstromszámú szabadalom • Hasmelegítő

Megjelent 1902. évi októb er hó Í6-án . MAGY. gfej KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25547. szám. I/h. OSZTÁLY. Hasmelegítő. RUFFNER FRIEDRICH HERMANN GYÁROS TAURABAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 15-ike. Az összes hasmelegítők, legyenek azok akár kötszövött szövetből, akár tetszőleges más szövetből készítve, mindenekelőtt egy főföltételnek kell hogy megfeleljenek, tudni­illik, hogy a test alakjához mindenütt jól hozzáilleszkedjenek, a mennyiben viselésük különben kényelmetlenné válnék. A szíjakkal és hevederekkel ellátott has­kötők ezen föltételnek beállíthatóságuk kö­vetkeztében könnyebben felelhetnek meg, mint a tömlőt képező kötszövött haskötők. Az előbbiek azonban inkább a has támasz­tására, mintsem annak melegen tartására szolgálnak, úgy hogy oly személyek, a kik a haskötőt csupán a melegentartás czéljából alkalmazzák, inkább a kötszövött haskötőket használják, melyeken nincsenek nyomást gyakorló szíjak és csatok és melyek azon­kívül lényegesen olcsóbbak is. De ezen haskötőknek is úgy a mosás előtt, mint az után ráncz nélkül kell a testhez illeszkedniük, a minek elérésére a kötszövött haskötőknek már számtalan alak­jait alkalmazták. A létező hasmelegítők egyike sem illesz­kedik oly jól a testhez, mint a mellékelt rajzon föltüntetett hasmelegítő. Az összes hasmelegítők ugyanis azzal a hátránnyal bírnak, hogy széleiken már mosatlan álla­potban is áthajlanak, míg a mosás után alakjukat csaknem teljesen elveszítik. A hasmelegítő az 1. ábrán fölöltött helyzetében oldalnézet­ben van föltüntetve, a 2. ábrán pedig elkülönítve hátulnézetben van ábrázolva. A jelen találmány tárgyát képező has­kötőknél arról van szó, hogy annak rugal­massága a mosás után is föntartassék is hogy széleinek begöngyölődése úgy a mosás előtt, mint a mosás után is teljesen elkerül­tessék. Ez az által van elérve, hogy a mellső és a hátsó rész közé külön (a) szövetdarabok vannak elhelyezve, melyek akként vannak készítve, hogy a kötszövött szövet haránt­irányában (tehát a haskötő hosszirányában) különösen erős húzóerőt gyakorolnak, e mel­lett azonban oly sűrűn vannak kötve, illetve szőve, hogy a kötszövet hosszirányában (tehát a haskötő harántirányában) bizonyos merevséggel bírnak és így a hasmelegítőnek hordás közben való összehúzódását meg­gátolják és egyszersmind a mosás által nem befolyásoltatnak. E mellett a hasmelegítő mellső részének domborúbbá tevésére annak fölső szélét vagy esetleg alsó szélét is

Next

/
Thumbnails
Contents