25476. lajstromszámú szabadalom • Pénztár ellenőrző és összeadó gép

_ Megjelent 1903. évi október lió 1-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25476. szám. VII'c. OSZTÁLY. Pénztárellenó'rző és összeadó gép. BUTTRICK ED WIN LŐRINCZ ÜGYVÉD ÉS GATES CHARLES AMOS KERESKEDŐ GHARLESTONBAN (WEST VIRGINIA). A szabadalom bejelentésének napja 1901 szeptember hó 7-ike. Jelen találmány tárgyát pénztárellenőrző és összeadó gép képezi, melynek egy fo­ganatosítási alakja a mellékelt rajzokon van föltüntetve és pedig az 1. ábrán fölülnézetben, 2. ábrán elölnézetben, melyből néhány rész ki van hagyva és el van metszve, 3. ábra a szedő és Ö3szegező szerkezet hoszmetszete, 4. ábra az 1. ábra 4—4 vonala szerinti metszete, 4a. ábra a papírtartó- és nyomtatószer­kezet egy czélszerű foganatosítási alakjá­nak metszete, 5. ábra részlet, 6. ábra az 1. ábra 6 -6 vonala szerinti metszete, azonban módosított papirtartóval, 7. ábra a 4. ábra 7—7 vonala szerinti metszet. 8. ábra a gép liátulnézete, 9. ábra a 2. ábra 9—9 vonala szerinti metszete, néhány rész elhagyásával, 10.-20. ábrák részletek. A számjeleket tartalmazó (1) nyomtatótár­csák a (2) tengelyen lazán vannak elren­dezve s csupán kerületük egy részét fog­lalják el az (y) typek, melyeknek sorozata eS}' typeközzel följebb kezdődik, mint a mely magasság a nyomtatási helynek meg­felel, (4. és 5. ábra). A nyomtatótárcsák (3) fogazásával a (6) tartókba erősített (5) tengelyen lazán elrendezett (4) fogaskere­kek kapcsolódnak, melyek viszont a (9) tengelyre húzott (8) hüvelyen lazán járó (7) szedőszegmensekkel kapcsolódhatnak, rendes körülmények között azonban nin­csenek kapcsolva. Ha a gép egyik billentyűjét lenyomjuk, pl. a kettes számnak megfelelőt, úgy az összes szedő-szegmensek az alább leírandó szerkezettel három fokkal elfordulnak, ami megfelel azon helyzetnek, amelyben a ket­tes számjegy kerül a nyomtató hellyel j szembe, miután az első számjegy ezen I helytől egy fokkal el van tolva. Ezután az összes szedőszeginensek annyira eltolatnak balra, hogy a balról első szegmens a jobb­ról első 4 fogaskerékkel kapcsolódjék, ha ezután a billentyűt elengedjük, úgy ezen kapcsolódó szegmens helyben marad, míg az összes többi szegmens eredeti helyzetébe forog vissza. Ha már most egy második számjegyet ill. az ennek megfelelő billen­tyűt nyomjuk le, úgy az első szegmens ki­vételével az összes szegmensek elforognak és pedig eggyel több foggal, mint a mek-

Next

/
Thumbnails
Contents