25448. lajstromszámú szabadalom • Reklám czélokra szolgáló fizető táblácska

Megjelent 1903. évi október lió 4-én. MAGY. KIR. SZABADALMI j|||||[ HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 2544B. szám. VI/a. OSZTÁLY. Reklámczélokra szolgáló fizető táblácska. SCHOLZE RICHÁRD KERESKEDŐ DREZDÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 14-ike. Jelen találmány tárgyát reklámföliratok fölvételére alkalmas fizető tábla vagy tálcza képezi, melynek föliratát a vevőnek a tábla használata alkalmával el kell olvasnia, s így az igen hatásos reklám gyanánt szolgál. A találmány tárgya egy a pénzdarabok fölvételére szolgáló, s hosszú szálú szövet­ből (pliiss, bársony stb.) készült lapból áll, melybe föliratok, képek stb. vannak beszőve, besajtolva vagy fölnyomtatva, továbbá egy keretből, mellyel együtt a hosszú szálú szövetdarab egy talapzatra erősíttetik, ahol úgy a keret, mint a talapzat szélei is szin­tén reklámföliratok, képek stb. fölvételére vannak berendezve. A reklám-fizető táblácska a mellékelt rajzlap 1. ábráján távlatos rajzban, a 2. ábrán függélyes metszetben látható. a 3. ábra egy módosított kiviteli alak táv­lati képe. A 4. ábra ugyanannak függélyes metszete. A fából, kőből, fémből, kéregpapirból vagy más alkalmas anyagból készült (a) talap­zatra a hosszú szálú szövetből (plüss, bár­sony stb) álió (b) lap egy (c) keretbe erő­síttetik, mely a (b) lapot körülveszi, s a talapzaton kellően rögzíti. A hosszú szálú szövetből álló (b) fölület különösen alkalmas a pénzdarabok fölvéte­lére. melyek ezen puha és engedékeny al­zatról könnyen felszedhetők. Egyúttal azon­ban a hosszú szálú szövet arra is igen czél­szerű, hogy reklámföliratok, képek stb. ma­radandó módon legyenek rajta alkalmazhatók, amennyiben az írás vagy kép a szövetbe, annak előállítása alkalmával mindjárt be­szőhető, vagy pedig a már kész szövetbe sajtolható vagy nyomtatható. A (b) lapot körülvevő (c) keret fából, fém­ből, kéregpapirból vagy más alkalmas anyag­ból készíthető, s fölső széle kissé a (b) lap fölé emelkedik, hogy a pénzdarabok a (b) lapról le ne gurulhassanak. A szintén fából, kőből, fémből, papírból vagy más alkalmas anyagból készült (a) talapzat a hosszú szálú szövetből álló (b) lapot s az ezt körülvevő (c) keretet tartja, s vagy egyenes szélekkel bír (1. és 2. ábra), vagy pedig szélei fark- vagy más alkalmas alakú szelvénnyel képezhetők ki. Az (a) talapzat a fizető táblácskának csinosabb kül­sőt, s azonkívül súlyt is ad, úgy hogy az asztallapból, melyen áll, szembetűnően ki­emelkedik, s a mellett elfoglalt helyéről szándéktalanul nem egykönnyen mozdítható el, tehát nem szükséges még külön az asz­talhoz erősíteni.

Next

/
Thumbnails
Contents