25425. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kerek vagy szögletes bádogedények köpenyfölületének hulladék nélküli előállítására

Megjelent IÍM>2. évi október lió 7-én. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEI RAS ío. szam. XVI/b. OSZTÁLY Eljárás kerek vagy szögletes bádogedények köpenyfölületének hulladék nélküli előállítására. MAUSER ALFONS MÉRNÖK KÖLN-EHRENFELDBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 április hó 23 ika. Jelen találmány tárgyát kerek vagy szögletes s egyik vagy mindkét végiik felé szűkülő bádogedények köpenyfölületé­nek sík bádoglemezekből hulladék nélkül való előállítására szolgáló eljárás képezi. Eddig az ilyen edények köpenyei leginkább oly módon állíttattak elő, hogy a lefejtett köpenyfölület egy sík bádoglemezből kivá­gatott s azután összehajlíttatott. Az ilyen lefejtések előállításánál azonban nem ke­rülhető el, hogy 'jelentékeny s utólagosan nehezen fölhasználható bádoghulladékok ne származzanak, melyek az ilyen kúpalakú edények készítését lényegesen megdrágít- j ják. A találmány tárgyát oly eljárás képezi, melynél a derékszögű négyszög-alakú sima bádoglemezbe hullámos vagy más kiképzés­sel bíró barázdák sajtoltatnak, illetve hen­gereltetnek, melyek a lemez egyik oldala felé haladnak. Ez által a köpenyfölület le­fejtése teljesen magától s minden hulla­dék nélkül jön létre s alakja ezen baráz­dák mélységének csökkenése szerint sík, il­letve többé-kevésbbé domború lesz, mely fölületből az összegöngyölés és a szélek­nek egymáshoz való erősítése után egye­nes vonalú kúp, illetve tetszőlegesen bol­tozott alakú edény származik. A mellékelt rajzlapon példa gyanánt föl van tételezve, hogy a föntebbi eljárás sze­rint előállított edény savat, különösen erős konczentrált savat tartalmazó palaczkok szállítására szolgál s ennélfogva az ezen palaczkok alakjának megfelelő domború alakkal bír. Magas fokú savaknál elő van írva, hogy az ilyen savat tartalmazó pa­laczkok szállítása tömített s nem éghető edényekben történjék, s a palaczkok ezen szállító edényekben szintén éghetetlen anyagba legyenek csomagolva oly módon, hogy palaczktörés esetén a sav a szállító edényben gyűljön össze s a csomagoló anyagnak és a szállító edénynek meggyu­iadása ki legyen zárva. Egy ilyen szállító kosarat a mellékelt rajzlap 1. ábrája függélyes oldalnézetben, a 2. ábra függélyes metszetben, a 3. ábra fölülről nézve, a 4. ábra vízszintes metszetben tüntet föl, míg az 5. ábrán a köpenyfölület lefejtése lát­ható; a 6. ábra a tartó fogantyúnak, a 7. ábra pedig a fenéklap megerősítésé­nek nagyobb lépték szerinti rajza. A kezdetben derékszögű négyszögalakú

Next

/
Thumbnails
Contents