25417. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék magas hőfok mellett való gőzfejlesztésre

Megjelent 1903. évi október hó 4-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25417. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Eljárás és készülék magas hőfok mellett való gőzfejlesztésre. TABOULEVITCH VALDEMAR EZREDES SSELO ALEXANDROWSKOIEBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 márczius hó 29-ike. A kenésre fölhasznált olaj maradványai­nak a kazánok tápvizében való jelenléte elég gyakran balesetek okozója, különösen midőn kondenzvíz használtatik a gőzfejlesz­tésre. Általában el van fogadva, hogy a bal­esetek a legtöbbször hat főokra vezethetők vissza, u. m.: 1. a gőzkazánok gyártási hi­báira, 2. az alkatrészek elkopására, 3. a fiitők ügyetlen és oktalan kezelésére, 4. a nyomásnak túlságos nagy fokra való eme­lésére, 5. a víz hiányára s végül 6. a ka­zánkónek nagy mértékben való lerakódására. Ámbár csaknem valamennyi baleset több oknak össze hatása folytán áll be, mégis egész bizonyossággal állítható, hogy a fön­tebb elősorolt okok, «amelyeket a tapaszta­lás, a gyakorlat, igazolt», csakis helyi ter­mészetű baleseteket képesek előidézni, ne­vezetesen pedig olyan töréseket, átlyuka­dásokat stb., melyek rendesen kisebb-nagyobb hanyagság következményei és amelyek mái­előzetesen jelentkeznek, pl. a külső máz vagy festék sziliének megváltozása által, vagy más hasonló módon. Ámbár nem is ismerjük pontosan mind­azon föltételeket, melyek a viznek úgyszól­ván levegőszerű halmazállapotba való át­alakulását kisérik, különösen nem pedig az ilyen állapotra hozott víznek a gőzzé át nem alakított vízhez való viszonyát, mégis elfogadhatjuk, hogy bizonyos föltételek mel­lett a vizet jóval magasabb hőfokra hevít­hetjük azon gőzfejlesztési hőfoknál, mely az uralkodó nyomás nagyságának megfelel, mi­után a víz fölöslege gőzzé alakult át. Azt is el kell fogadnunk, hogy ezen fo­lyamatnál az olajnemű anyagok igen fontos szerepet visznek, még pedig nemcsak azért, mivel csökkentik a hőátvitel coefficiensét, hanem azért is, mert ezek a túlhevítésnek megfelelő hőmérséklet mellett folyós álla­potban maradnak s a kiválni akaró, kazán­követ alkotó sókat magukba fogadva, ezeket ismét visszavezethetik a forró vízbe, mely pillanatnyilag elpárologván,a jelenlévő magas hőfok folytán, az említett kazánkőrészecs­kéket magával ragadja. Mindamellett a víznek ezen nagy mér­tékben való túlhevített állapotát gyakran a végzetes robbanások okáúl tekintették. Az olajanyagokkal elegyített, túlhevített és így pillanatnyilag gőzzé alakuló víznek föntebb említett tulajdonságát hasznosítani: ebben áll a jelen találmány lényege. Számos kísérlet kétségtelenül beigazolta, hogy a tiszta, minden más anyagtól mentes

Next

/
Thumbnails
Contents