25371. lajstromszámú szabadalom • Síkszabályozóval bíró szelepvezérmű gőzgépekhez

Megjelent 1902. évi szeptember lió 26-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 25871. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Síkszabályozóval bíró szelepvezérmű gó'zgépekhez. ALTENSTEIN FRIGYES ÉS ILLECK JÓZSEF MÉRNÖKÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1902 február hó 25-ike. Jelen találmány tárgyát gőzgépekhez való szelep-vezérmű képezi, melynek ezélja abban áll, hogy egyrészt a gőzbebocsátó szelepek működtetése a lehető legegyszerűbb mecha­nizmus segélyével és pedig jóval kevesebb csuklóval történjék, mint a mennyivel az eddigi vezérművek bírtak, másrészt hogy a normális fordulatszámmal járó gép fordu­latszáma menet közben tetszőlegesen emel­hető vagy csökkenthető legyen anélkül, hogy bárminő reakczió állana be, végül pedig a regulátor által legyőzendő ellen­állások a legcsekélyebbre redukáltatnak, hogy annak érzékenysége minél nagyobbra fokozódjék. A találmány tárgyát képező szelep­vezérmű a mellékelt rajzlapon van föltün­tetve, hol az 1. ábra a síkszabályozóval bíró vezérmü oldalnézetét és részleges hosszmetszetét, a 2. ábra az x—x vonal szerint vett füg­gélyes metszetét mutatja, hol a síkszabá­lyozónak a 2a. ábra baloldali felén látható foganatosí­tása az igen nagy feszültségű rugókat igénylő, sík- vagy hengeres tolattyúkkal bíró beren­dezéseknél talál alkalmazást, a 3. ábra a síkszabályozónak ismét egy másik kiviteli alakját tünteti föl, a 4—5. ábrákon a gép fordulatszámának menetközben való megváltoztatására szol­gáló szerkezetnek egy más foganatosítása, a 6. ábrán pedig a szelepek kiképzése van bemutatva. Az 1. és 2. ábra szerint mindegyik be­bocsátó szelep emelésére két-két (1) bütyök szolgál, melyek közül az egyik a (2) ten­gely jobb oldalán, a másik annak baloldalán van megerősítve, míg a (3) szeleporsók a (2) tengely (4) kivágásain haladnak keresz­tül. Mindegyik (1) bütyökre egy-egy (6) csap körül forgatható (5) egykarú emelő fekszik, mely emelők a (2) tengelynek szintén jobb és baloldalán vannak elrendezve s a szelep­orsók (3') orraiba kapcsolódva működtetik a szelepeket. A (2) tengelynek a lendkerék tengelye felé néző végére egy (4-8) kar van ékelve, melynek (7) csapjával a (8) ex­czeuterrúd áll csuklós kapcsolatban, mely a (2) tengelyt lengő mozgásba hozza, minek következtében az (1) bütykök által fölemelt (5) emelők a szelepeket megnyitják. Ily módon a fölemelés és elzárás pontossága mindegyik bebocsátó szelepnél csak három csuklótól függ, nevezetesen a (2) bütyök­tengely ágyazásától, az egykarú (5) emelő (6) csapjától és a bütyöktengely végén el­rendezett (7) mozgató csaptól.

Next

/
Thumbnails
Contents