25346. lajstromszámú szabadalom • Berendezés távjelzők tilosra állásának a lokomotívon való jelzésére

Megjeleni Í902. évi szeptember lió 28-én. SZABADALMI MAGY. IVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 25846. szám. V/a.2, OSZTÁLY­Berendezés távjelzők tilosra állásának a lokomotivon való jelzésére. ISIDOBE REYNET & CIE CZÉG PARISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 október hó 9-ike. Jelen találmány tárgya távjelzők tilosra állására figyelmeztető és azt regisztráló berendezés, mely egyszersmind a kompri­mált levegővel működő fék működésbe ho­zatalát is eszközli. A vonatvezetőt figyel­meztető fütty addig tart, míg ő a beren­dezést újra készenlétbe nem helyezi. A berendezés regisztráló készüléke egy­szersmind a sebességet is föltünteti. A be­rendezés segélyével tehát a következőket tudhatjuk meg: 1. hogy a lokomotív az elindulási helyé­től mily távolságban haladt el a tilosra ál­lított jelző tárcsa mellett; 2. hogy a lokomotív a tárcsa mellett milyen sebességgel haladt el és 3. hogy a vonatvezető a vészsípot mily időben működtette, clZclZ, cl berendezés készenlétbe helyezéséig mennyi idő kellett. Ezen berendezés szerkezetének és műkö­désének jobb megértésére az ide mellékelt rajzon a berendezéssel fölszerelt lokomo­tív vázlatosan van föltüntetve, még pedig a lokomotív szakgatott- vonalakkal, a be­jelentés tárgyát képező berendezés pedig teljes vonalakkal van föltüntetve. Mint ezen rajz mutatja, a lokomotivra erősített készüléket a (b) tartóhoz csukló­san erősített (a) pedál működteti; a meg­felelően hajlított pedál (c) bütykön nyug­szik, mely bütyök a rajzon vázolt esetben föl van emelve, tudniillik a jelző tárcsa ti­losra van állítva. A pedál és vele együtt a bütyök akkor van leeresztve, ha a pálya szabad, mely esetben a pedál a gép me­chanizmusát nem befolyásolja. A pedál, valamint a bütyök a sinek kö­zött van elrendezve, a bütyök a (d) ten­gelyre van erősítve, melynek másik vé­gére egy (e) emeltyű van szerelve, mely is­mét egy láncz közvetítésével a (g) ellen­súllyal ellátott (f) kettős emeltyűvel áll összeköttetésben. Az (f) emeltyűnek egyik karja egy kötél vagy láncz segélyével a (h) jelző pózna vízszintesen elrendezett karjá­hoz van kötve. Fölülnézetben az (a) pedál a lokomotív alatt van elrendezve. A lokomotív és pe­dál közti érintkezést az (i) emeltyű esz­közli, mely két gördülő kerékkel van föl­szerelve, ezek közül az egyiket, a (k) ke­reket egy az (i) emeltyű csapja körül for­gatható kengyel tartja; ha a (k) kerék a pedállal érintkezésbe jön, lökés keletke­zik, melynek csökkentésére egy (1) rugót iktatunk a kerék és az (i) emeltyű közé. Az (m) görgő kerék szintén érintkezik az (a) pedállal.

Next

/
Thumbnails
Contents